A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei

Helyszín: SZTE Bolyai Intézet, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., 2. emelet, Grünwald terem.

Időpontok: 2022. március 4.-5. és 18.-19., péntekenként 10-18 óra, szombatonként 8-15 óra.

Jelenléti forma: Az aktuális koronavírus helyzet függvényében személyes vagy online formában.

Tudnivalók: A tanfolyam egy 30 órás továbbképzés pedagógusok számára. Áttekintjük, felfrissítjük és kibővítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés során megszerzett idevágó ismereteket arra törekedve, hogy a kollégák teljes mélységében megértsék az elméleti összefüggéseket. Másrészt egyszerűbb feladatokon keresztül be kívánjuk mutatni a valószínűségszámítás és a statisztika fontosabb alkalmazási területeit. Ezen túl bemutatjuk azon didaktikai eszközöket, melyekkel az fent jelzett ismeretek hatékonyan oktathatóak a középiskolában egyrészt a reguláris órákon, másrészt szakkörök keretei között.

Számonkérés menete: A minimum részvétel a képzésen a teljes óraszám 80 százaléka. A képzés során a tematikai egységeket nem értékeljük külön-külön. A záróértékelés egy projektmunka alapján fog majd megtörténni, melynek témáját az oktatóval egyénileg kell egyeztetni. A projektmunka a kiválasztott témakör rövid elméleti bemutatását, valamint ehhez kapcsolódóan egy 1-2 órás „szakköri” foglalkozásnak a tartalmi és módszertani kidolgozását tartalmazza. A projektmunkát elektronikus formában, e-mailben kell benyújtani az egyénileg egyeztetett időponttal bezárólag.

A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 36/6/2021.

Részvételi díj: 30000 forint.

Letölthető anyagok:

Az órákon kivetített elméleti anyag.

Gyakorló feladatok.

Youtube videók a feladatokhoz. (Folyamatosan frissül..., de elég lassan.)

A gazdasági képzésben használt feladatgyűjteményünk, ha valaki szeretne még többet gyakorolni.

Tematika:

1. A valószínűség definíciója, a valószínűség kombinatorikus és geometriai modellje. (6 óra)

1.1. A valószínűség kombinatorikus modellje, a Laplace-formula.

1.2. Eseményalgebrai műveletek. A valószínűség definíciója és fontosabb azonosságai.

1.3. Diszkrét és klasszikus valószínűségi mezők, példa megszámlálhatóan végtelen számosságú eseménytérre.

1.4. Geometriai valószínűségi mezők, a Bertrand-paradoxon.

2. A feltételes valószínűség definíciója és tulajdonságai, események függetlensége. (5 óra)

2.1. A feltételes valószínűség intuitív bevezetése és definíciója.

2.2. A Bayes-formula és a teljes valószínűség tétele alkalmazásokkal.

2.3. Események függetlensége. A véletlen kísérletek független ismétléseinek matematikai modellje.

3. A valószínűségi változók elmélete: diszkrét és folytonos eloszlások, a nagy számok törvényei. (11 óra)

3.1. Diszkrét valószínűségi változók: valószínűségeloszlás, várható érték, szórás.

3.2. A nevezetesebb diszkrét eloszlások: binomiális, Poisson, hipergeometrikus, geometriai.

3.3. Folytonos valószínűségi változók: sűrűségfüggvény, várható érték, szórás. Az egyenletes eloszlás.

3.4. A valószínűségi változók általános definíciója, a mérhetőség kérdése. Eloszlásfüggvény, kevert eloszlások.

3.5. A normális eloszlás definíciója és tulajdonságai. A Galton-deszka és a de Moivre-Laplace-tétel.

3.6. A Markov- és a Csebisev-egyenlőtlenség, a nagy számok törvényei.

4. A matematikai statisztika alapjai: alapfogalmak, becslési módszerek, hipotézisvizsgálat. (5 óra)

4.1. A statisztika alapproblémája, statisztikai minta. Változótípusok. Adatok ábrázolása táblázattal és grafikonon. Pontbecslések és tulajdonságaik.

4.2. A statisztikai hipotézisvizsgálat általános elmélete. Az u-próba és a kapcsolatos konfidencia intervallum.

4.3. A kérdőívek összeállítására és kiértékelésére vonatkozó fontosabb alapelvek.

5. Áttekintés, rendszerezés. (3 óra)

5.1. Konzultáció, a kiadott gyakorló feladatok igény szerinti megbeszélése.

5.2. Felkészülés a projektmunkára: témák kiosztása, a tartalmi és formai szempontok megbeszélése.

Kötelező irodalom:

Schultz János, Tarcsay Tamás: Matematika 11-12 - Emelt szint, 157.-204. oldal, Maxim Kiadó, Szeged, 2010.

Ajánlott irodalom:

Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, több kiadásban.

Nemetz Tibor, Wintsche Gergely: Valószínűségszámítás és statisztika mindenkinek, Polygon Kiadó, Szeged, 1999.

Solt György: Valószínűségszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, több kiadásban.