Kurusa Árpád

Egyebek-blog

Magyar-angol felsőoktatási szógyűjtemény

Összeszedtem pár felsőoktatási fogalmat, amit amúgy nem könnyű összefüggésében fellelni szokásos magyar-angol szótárakban.

Mindazonáltal javaslom a Google Fordító használatát.


Szervezeti kifejezések

akadémiai kutatócsoport research team of the Hungarian Academy of Sciences
alapítványi főiskola foundation college
állami egyetem state university
állami főiskola state college
államilag elismert egyetem state recognised university
államilag elismert főiskola state recognised college
államilag finanszírozott hallgató state-funded student
államilag finanszírozott képzés state-funded training
dékáni hivatal deans office
egyetem university
egyetemi kar university faculty
egyházi egyetem church university
egyházi főiskola church college
főiskola college, higher education college
főiskolai kar college faculty
intézet institute
kar faculty
költségtérítéses hallgató fee-paying student
költségtérítéses képzés fee-paying training
magán főiskola private college
tanszék department
tanszékcsoport school, division
tanulmányi osztály registrars department

Vezetői funkciók

dékán
dean
dékánhelyettes
vice dean
dékáni hivatalvezető
head of deans office
egyetemi rektor
rector
főigazgató
director-general (of college), head of college
főigazgató-helyettes
deputy head of college
főiskolai rektor
rector (of college)
intézetigazgató
director of institute
kari főigazgató
head of faculty
kari főigazgató-helyettes
deputy head of faculty
rektor
rector
rektorhelyettes
vice rector
tanszékvezető
head of department
tanszékvezető
head of department
tanszékvezető-helyettes
deputy head of department
tanulmányi osztályvezető
academic registrar

Beosztások

címzetes egyetemi docens
honorary associate professor
címzetes főiskolai tanár
honorary college professor
egyetemi adjunktus
senior lecturer
egyetemi docens
associate professor
egyetemi tanár
professor
egyetemi tanársegéd
assistant lecturer
emeritus professzor
professor emeritus
főiskolai adjunktus
college senior lecturer
főiskolai docens
college associate professor
főiskolai tanár
college professor
főiskolai tanársegéd
college assistant lecturer
magántanár
private professor
meghívott előadó
visiting lecturer
tanszéki mérnök
technical assistant
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
tudományos munkatárs
research fellow
tudományos segédmunkatárs
assistant research fellow
tudományos tanácsadó
scientific advisor

Képzéssel kapcsolatos kifejezések

abszolutórium (végbizonyítvány) pre-degree certificate stating that all course-units have been completed
akkreditáció accreditation
alapvizsga preliminary exam (after two years of studies), basic level examination
államilag elismert nyelvvizsga state-accredited language exam
államilag elismert szaknyelvi vizsga state-accredited specialist language exam
alternáló képzés sandwich course
diploma hangverseny finals concert
diplomamunka degree thesis
diplomatervezés degree project
diplomavédés thesis defence
doktori képzés (PhD) doctorate course (PhD)
egyéni hallgatói munkaóra individual study hour
egyetemi oklevél diploma with university degree
egyetemi szak university level programme
egyetemi szintű alapképzés training leading to university degree
egyetemi végzettség university degree
egyszakos tanárképzés single-subject teacher training
első alapképzés first undergraduate course
érettségi vizsga secondary school-leaving exam
érettségi bizonyítvány secondary school leaving certificate
esti tagozat, esti tagozatos képzés evening training (part time training)
felsőfokú szakképzés higher-level vocational training
félév term
félüzemi gyakorlat pilot plant practice
főbb tanulmányi területek main fields of study
főiskolai oklevél diploma with college degree
főiskolai részképzés study in another HEI (during college course)
főiskolai szak college level programme
főiskolai szintű alapképzés training leading to college degree
főiskolai végzettség college degree
főszakirány main specialisation
főtárgy main subject
gyakorlati foglalkozás practical course
gyakorlati jegy term mark
ismételt vizsga repeat exam
írásbeli vizsga written exam
képesítési követelmények qualification requirements
képzési idő length of programme
kétszakos tanárképzés two subject teacher training
kiegészítő alapképzés course supplementing college degree to university degree
kihelyezett gyakorlat off-site practice
kihelyezett képzés off-site training
kontaktóra contact hour
kötelező tantárgy obligatory course-unit
kötelezően választható tantárgy elective course-unit
közös képzés joint training
kreditrendszerű képzés credit-based education
külföldi részképzés study abroad
laboratóriumi gyakorlat laboratory practice
levelező tagozat, levelező tagozatos képzés correspondence training (part time training)
mellékszakirány subsidiary specialisation
mesterképzés (DLA) Doctor of Liberal Arts course
modul module
műhelygyakorlat workshop practice
műveltségterület specialisation
nappali tagozat, nappali tagozatos képzés full time training
nyelvvizsga language exam
oklevél diploma, degree certificate
oklevél minősítése qualification of diploma
önálló laboratórium individual laboratory practice
párhuzamos képzés simultaneous undergraduate studies in two programmes
részképzés study in another HEI
specializáció specialisation
szabadon választható tantárgy optional course-unit
szak programme
szakdolgozat degree thesis
szakdolgozatvédés degree thesis defence
szakirány specialisation
szakirányú továbbképzés postgraduate specialist training course
szakképzettség qualifications
szaknyelvi vizsga language exam for special purposes
székhelyen kívüli képzés off-site course
szendvicsképzés sandwich course
szigorlat comprehensive exam
szóbeli vizsga oral exam
tanítási gyakorlat teaching practice
tantárgy course-unit, subject
tantárgy kurzus course unit actually offered in a term
tanterv curriculum
távoktatásos képzés distant learning course
termelési gyakorlat industrial practice
trimeszter (a tanév egyharmada) trimester
tudományág branch of science
tudományterület discipline of science
vizsga (kollokvium) exam
vizsgajegy exam mark
zárótanítás observed lesson (for teaching practice assessment)
záróvizsga final exam
záróvizsga eredménye final exam result

Értékelések

osztályzatok marks
jeles (5) excellent (5)
jó (4) good (4)
közepes (3) satisfactory (3)
elégséges (2) pass (2)
elégtelen (1) fail (1)
aláírás minősítéssel teachers signature (indicating the fulfilment of the term requirements of a course-unit)
kiválóan megfelelt (5) excellent(5)
megfelelt (3) satisfactory (3)
nem felelt meg (1) fail (1)

Címek és fokozatok

állatorvos doktor doctor of Veterinary Medicine (DVM); dr. vet.
egyetemi doktor (a korábbi kisdoktori fokozat) dr. univ.
fogorvos doktor doctor of Dentistry; dr. med. dent.
habilitáció habilitation
habilitált teacher with habilitation (Habil.)
jogász doktor doctor of Laws (LLD); dr. jur.
orvos doktor doctor of Medicine (MD); dr. med.
doktori (PhD) fokozat Doctor of Philosophy (PhD)
mester (DLA) fokozat Doctor of Liberal Arts (DLA)
tudományok doktora (az MTA doktora) Doctor of Science (DSc)
tudományok kandidátusa candidate of sciences (an earlier scientific qualification before the introduction of Ph.D. degree)

forrás: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/dokumentumok/felsooktatasban-gyakran


© 2024 Kurusa Árpád