Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (OT közös)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Előadás: - A matematikadidaktika, mint interdiszciplináris tudomány (tárgya, főbb kérdései, kutatási módszerei, kapcsolata más tudományokkal). A matematikadidaktikai kutatások főbb irányai, eredményei. A magyar matematikatanítás vázlatos története, fejlődése, hagyományai. - A matematika, mint tantárgy, didaktikai céljai, feladatai. A matematikatanítás formái, módszerei, segédeszközei a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével, munkaszervezési formák. A tanulók motiválásának lehetőségei. A tanítást és tanulást segítő eszközök (manipulációs eszközök, számítógép, internet, interaktív tábla) integrált alkalmazási lehetőségei. Mérés és értékelés a matematika tanításában, értékelési módszerek. - A Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei-nevelési céljai által meghatározott, a nevelés-oktatás tartalmi, szemléleti alapjai. A matematikatanítás tervezése és megvalósítása: a Nemzeti alaptanterv, az erre épülő kerettantervek alapján, a műveltségkép, a tudás- és tanulás értelmezése. - Fogalomalkotás a matematikában, a matematikai fogalmak tanításának alapkérdései. A matematikai fogalmak, fogalmi rendszerek kialakítását megalapozó tapasztalatszerzés folyamata. Feladattípusok a fogalmak tanításával kapcsolatban. Definiálási módok. - Tételek, bizonyítások tanításának alapkérdései, szemléletes okoskodások, indoklások, bizonyítási stratégiák és technikák a középiskolában. Az irányított felfedeztetés lehetőségei a tételek és bizonyítások tanításában. A bizonyítási igény felkeltésének módszerei. Tételek megsejtését elősegítő eljárások. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei. - A problémamegoldási képességek fejlesztésének lehetőségei, problémamegoldási stratégiák, heurisztikák, a problémamegoldás folyamata. A matematikai problémák, feladatok osztályozása különböző szempontok szerint, problémamezők, problémavariációk. A problémaalkotás folyamata. Gyakorlat: A matematikatanítás folyamatának tervezése: tanmenetek, óratervezetek készítése különböző típusú matematikaórákhoz a középiskolában. Az ismeretek elsajátításának, alkalmazási képességének mérése; feladatsorok, dolgozatok összeállítása. Az objektív értékelés szempontjai, módjai. A tanítás során használandó tankönyvek, feladatgyűjtemények, tanári segédkönyvek, szoftverek megismerése, használatának előkészítése.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: TO-MTNTM1E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente