Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből (OT közös)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
A matematika történetének korszakai (a matematika fejlődésének csomópontjai): A nagy folyam menti kultúrák - Egyiptom, Mezopotámia, India és Kína - empirikus matematikája. A görög matematika kialakulása, a klasszikus kor főbb iskolái. A matematika deduktív tudománnyá válása, Euklidesz Elemek c. műve. A hellenizmus korának matematikája, Archimedesz. Szemelvények a kora középkori iszlám kultúrkör matematikájából. Az európai matematika kezdetei. A reneszánsz kor matematikája, magasabb fokú egyenletek megoldása. A projektív geometria kialakulása a reneszánsz festészetelméletből. Az infinitezimális kalkulusok kialakulása, differenciálegyenletek és alkalmazásaik a fizikában. A számfogalom fejlődése, a valós és a komplex szám fogalmának megjelenése. A nem-euklideszi geometriák felfedezéséhez vezető évezredes vizsgálatok: Gauss, Bolyai János, Lobacsevszkij és Riemann vonatkozó eredményei. A matematika erőteljes differenciálódásának kezdete, új diszciplínák megjelenése a XIX. században. A magasabb fokú egyenletek megoldhatóságának általános elmélete, Galois eredményei. Az absztrakt algebra, a komplex és valós függvénytan kialakulása. Az igazság elvesztése a XIX. század elején. Visszatérés a deduktív módszerre. A matematika mibenlétének, alapjainak kutatása. Igaz-e, ami bizonyítható, bizonyítható-e, ami igaz? A XX. század matematikájának néhány eredménye. A magyar matematika kezdetei, a magyar matematikusok néhány fontos eredménye.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTN815E Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente