Biostatisztika ea. (biológus)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Valószínűség, feltételes valószínűség, események függetlensége. Oddsz, relatív kockázat és esélyhányados. Diszkrét és folytonos eloszlások, a normális eloszlás és tulajdonságai. Statisztikai minta, pontbecslések, adatok grafikus ábrázolása. Konfidencia intervallumok és hipotézisvizsgálat. Illeszkedés- és normalitásvizsgálat. Az egymintás és a páros t-próba, egyszempontos varianciaanalízis. Valószínűségek becslése és tesztelése. Lineáris és nemlineáris regresszió. Esettanulmányok. A félév folyamán tanult statisztikai módszerek alkalmazása valós adatokon statisztikai programcsomag segítségével.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNX124E Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MMNX124G Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente