Biomatematika és biostatisztika ea. (biológus)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Ismétlés: függvények deriválása és integrálása. Kétváltozós függvények: szélsőértékek és nyeregpont, parciális deriváltak, gradiensvektor. A differenciálegyenletek elméletének alapjai. A Malthus- és a Verhulst-modell: a trajektóriák grafikus ábrázolása, egyensúlyi helyzetek, stabilitás. A Malthus-modellt definiáló egyenlet formális megoldása. Kétfajos modellek: nullklínák, egyensúlyi helyzetek, stabilitás. Valószínűségi változók fogalma, eloszlások típusai. Valószínűségi változók jellemzése: várható érték, szórás, módusz, medián, kvantilisek. A normális eloszlás és tulajdonságai. Statisztikai minta, statisztikai grafikonok. A várható érték és a szórás becslése, a becslések tulajdonságai, standard hiba. Konfidencia intervallum a normális eloszlás várható értékére. A hipotézisvizsgálat alapfogalmai: első- és másodfajú hiba kritikus érték, p-érték. A várható érték és a szórás tesztelés: t-próba, páros t-próba, egyszempontos ANOVA, Levene-teszt. Kovariancia, korreláció, függetlenségvizsgálat. Lineáris és nemlineáris regresszió. Eloszlásvizsgálat. A tanult módszerek alkalmazása valamilyen statisztikai programcsomag segítségével.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNX123E Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente