Kurusa Árpád

Matek-blog

Magyar-angol matematikai szógyűjtemény

Összeszedtem pár matematikai fogalmat, amit amúgy nem könnyű összefüggésében fellelni szokásos magyar-angol szótárakban.

Mindazonáltal javaslom a Google Fordító használatát.


[A] [Á] [B] [C] [Cs] [D] [E] [É] [F] [G] [Gy] [H] [I] [Í] [J] [K] [L] [M] [N] [Ny] [O] [Ó] [Ö] [ő] [P] [R] [S] [Sz] [T] [Ty] [U] [V] [Z] [Zs]


A
abszolút érték = absolute value
alap (paralelogramma, hármszög, stb.) = base
alaptőke = principal
arány = ratio
aránypár = proportion
aszimptota = asymptote
Fel

Á
állítás = statement
általános háromszög = scalene
átfogó (derékszögű háromszög) = hypotenuse
átlag = average, mean
átló = diagonal
átmérő = diameter
azonnosság = identity
Fel

B
becslés = estimation
befogó (derékszögű háromszög) = leg
behelyettesítés = evaluation
behelyettesítő módszer = substitution method
beírt = inscribed (hármszögbe írható kör, stb)
belső szorzat = dot product
bizonyítani = to prove
bizonyítás = proof
Fel

C
Fel

Cs
csúcs = vertex
csúcsok = vertices
csúcsszög = vertical angles
Fel

D
definíció = definition
deltoid = kite
depressziós = depression
derékszög = right angle
derékszögű háromszög = right triangle
differenciál és integrálszámítás = calculus
Fel

E
egész szám = integer
egybevágó = congruent
egyenes = line
egyenes (hasáb, henger, kúp) = right (prism, cylinder, cone)
egyenes szög = straight angle
egyenlet = equation
egyenletrendszer = system of equtions
egyenlő = equal
egyenlő együtthatók módszere = addition method
egyenlő oldalú háromszög = equilateral triangle
egyenlő szárú háromszög = isosceles triangle
egyenlő szárú háromszög szára = leg of triangle
egyenlőtlenség = inequality
egytagú = monomial
együttható = coefficient
elforgatás = rotation
elipszis = ellipse
elsőfokú = of first degree
eltolás = translation
elv = principle
emelkedési = elevation
exponenciális = exponential
Fel

É
érintő = tangent
érintési pont = point of tangency
értelmezési tartomány = domain
érték = value
értékkészlet = range, image
Fel

F
fizika = physics
felszín = surface, surface area
ferde (hasáb, henger, kúp) = oblique (prism, cylinder, cone)
félegyenes = ray
fogyás = decay
fogyó = decreasing
folytonos = continuous
fok (szög mértékegység) = degree
függvény = function
függőleges = vertical
Fel

G
geometria = geometry
gömb = sphere
gráf = graph
gráfot készíteni = sketch the graph
gúla = pyramid
Fel

Gy
gyökmennyiség = radical
Fel

H
halmaz = set
harmadfokú (egyenlet, függvény) = cubic
háromszög = triangle
három tagú = trinomial
hasáb = prism
hasonlóság = similarity
hatvány = power
hatványalak (számoké)= scientific notation
hányados = quotient
hegyes szög = acute angle
henger = cylinder
hiperbola = hyperbola
hosszúság = length
húr = chord
húrnégyszög = cyclic quadrilateral
Fel

I
intervallum = interval
irracionális = irrational
iránytangens = slope
inverz = inverse
Fel

Í
Fel

J
Fel

K
kalkulus = calculus
kamat = interest
kamatos kamat = compound interest
kapcsos zárójel {} = braces, curly braces
kerület (köré) = perimeter (circumference)
kéttagú = binomial
kiegészítő szög = complementary angle
kiemelés = multiply out
kifejezés = expression
kisebb = less than
kitevő = exponent
kitérő egyenesek = skew lines
kivonás = subtraction
kocka = cube
kollineáris (egy egyenesre eső) = collinear
kombináció = combination
komplex számok = complex numbers
konstans = constant
koplanáris (egy síkban lévő) = coplanar
kordináta rendszer = coordinate system
kölcsönösen egyértelmű leképezés = one-to-one mapping
kör = circle
körív = arc
körcikk = sector of a circle
körülírt = circumscribed
közelítés = approximation
(legkisebb) közös nevező = (least) common denominator
kúp = cone
kúpszeletek = conic sections
kvadratikus = quadratic, of second degree
Fel

L
legalább = at least
legfeljebb = at most
legkisebb = least, minimal
legnagyobb = largest, maximal
leképezés = mapping
logaritmus = logarithm(s)
Fel

M
magasság = height
magasságvonal = altitude
maradék (osztásnál) = remainder
maradék nélkül osztható = evenly divisible
másodfokú = of second degree, quadratic
másodfokú egyenlet megoldóképlete = quadratic formula
mátrix = matrix (többes szám= matrices
megfelelő (szögek, szakaszok, stb) = corresponding
megoldás = solution
merőleges = perpendicular
metszés = intersection
metsző egyenesek = intersecting lines
mértani hely = locus
mértani (közép, sorozat) = geometric (mean, sequence)
módszer = method
műveletek sorrendje = order of operations
Fel

N
nagyobb = greater than
nevező = denominator (often just bottom)
nemnegatív egész = whole number, non-negative integer
négyszög = quadrilateral
négyszög = four-square
négyzet = squared
négyzeten = square(pl. 3^2)
négyzetgyök = square root
négyzetté alakítás = complete the square
növekedés = growth
növekedő = increasing
nyílt = open
nyitott = open
Fel

Ny
Fel

O
oldal háromszögé = side of a triangle, edge of a triangle
oldallapok = lateral faces
oldalmagasság = slant height
origó = origin
oszlop = column
osztás = division
osztó = divisor
Fel

Ó
Fel

Ö
összeadás = addition
összege = sum of
Fel

Ő
Fel

P
parabola = parabola
paralelogramma = parallelogram
páratlan = odd
párhuzamos = parallel
páros = even
permutáció = permutation
Pitagorasz-tétel = Pythagorean Theorem
pont = point
pontot elhelyezni koordináta rendszerbe = plot the point
pozitív egész = counting number, positive integer Fel

R
racionális = rational
rákövetkező = consecutive
rombusz = rhombus
Fel

S
sebesség = velocity vagy rate
sík = plane
síknegyed = quadrant
skalárszorzat = dot product
sor = series
sor (táblázatban, füzetben, mátrixé stb) = row
sorozat = sequence
sugár = radius
sugársor (egy ponton átmenő egyenesek) = concurrent lines
Fel

Sz
szabályos = regular
szakasz = segment
szakaszfelező merőleges = perpendicular bisector of the segment
szakaszonként folytonos = piecewise continuous
szám = number, numeral
számláló = numerator (often just top)
számegyenes = number line
számol = compute, calculate
számológép = calculator
számtani (közép, sorozat) = arithmetic (mean,sequence)
szár (szögé) = arm
százalék = percent
szélesség = width
szimmetria = symmetry
szomszédos = consecutive (számok stb)
szorzat = product
szorzás = multiplication
szorzótényezo = factor
szorzattá alakítás = factorization
szög = angle
szög szára = arm of an angle
szögletes zárójel [ ] = brackets
Fel

T
tag (összeadásban) = term
távolság = distance
tengely = axis
tengely körüli forgatás = rotation about an axis
terület = area
természetes alapú logaritmus = natural logarithm
természetes szám = natural number
téglalap = rectangle
téglatest = cuboid tér = space
térfogat = volume
tétel = theorem, theses
tizedes tört = decimal number
tizes alapú logaritmus = common logarithm
tompa szög = obtuse angle
több = more
tört (szám) = fraction (rational number)
törtvonal = fraction line
törött vonal = broken line
trapéz = trapeze trigonometria = trigonometry
tulajdonság = property
tükrözés = reflection
Fel

Ty
Fel

U
Fel

V
valószínuség = probability
valós szám = real number
változó = variable
váltó szög = alternate interior angles
vegyes tört = mixed numeral
vektor = vector
vektor hossza = magnitude of vector, length of vector
véges = finite
végtelen = infinity
végtelen sok = infinitely many
vízszintes = horizontal
Fel

X
x-tengely = x axes
Fel

Z
zárójel = parantheses ()
zárt = closed
Fel

Zs
Fel


© 2024 Kurusa Árpád