A 2019. április 14-én érvényes állapot

Érvénybe lépett 2017. szept. 18-tól,

értelmező megjegyzések 2018. febr 23-án.

 

A Szegedi Tudományegyetem

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának

működési szabályzata

0. Preambulum

Jelen szabályzat a felsőbb szintű előírások figyelembe vételével készült; a legtöbb kérdés kapcsán azokat csak kiegészíti. A Doktori Iskola honlapot működtet, amelyről indulva az említett felsőbb szintű előírások könnyen megtalálhatók. Ezen felsőbb szintű előírások közé tartozik jelenleg

Továbbá a mondott honlapon a Doktori Iskola egy rendszeresen frissített külön tájékoztatóban hívja fel a figyelmet arra, hogy a felsőbb szintű előírásokban melyek a doktoranduszok számára legfontosabb paragrafusok a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatban.

1. A Doktori Iskola felépítése és vezető testülete

1.1. A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (a továbbiakban DI vagy (Doktori) Iskola) munkáját a Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban DIT vagy Tanács) koordinálja, irányítja.

1.2. A DIT elnöke a DI vezetője, aki a vezetői megbízást az Egyetemi Doktori Szabályzatban rögzített módon és időre kapja.

1.3. A Tanács további tagjait a DI törzstagjai választják a törzstagok és a témavezetők közül, és őket az Egyetemi Doktori Tanács bízza meg.

1.4. A DI Szabályzatára a törzstagok tanácsa jogosult javaslatot tenni abszolút (azaz, a távollévőket is számításba vett) többség esetén. A képzési programok és vezetőik ügyében ezt a jogkört a törzstagok átadják a DIT-nak.

1.5. A DI vezetőjének az SZTE Doktori Szabályzata szerint lehet helyettese. Emellett egyes ügyek intézésére egy második helyettese is lehet. A helyettest (vagy helyetteseket) az elnök javaslatára a DIT választja.

1.6. Üléseire a DIT az Iskola bármely törzstagját, témavezetőjét vagy oktatóját állandó vagy ideiglenes jelleggel meghívhatja tanácskozási joggal. Ha a DIT tagja valamely időszakban a Doktori Adatbázisban a MAB által előírt követelményeket nem teljesíti, akkor csak tanácskozási joggal rendelkezik mindaddig, amíg a követelmények nem teljesülnek.

1.7. Jelölje n azt a számot, amelyet úgy kapunk, hogy a DIT aktív korú (azaz nem nyugdíjas) szavazati jogú tagjai számából levonjuk a tartósan (legalább három hónapig) távollevő aktív korú szavazati jogú tagok számát. A DIT ülése pontosan akkor határozatképes, ha

1.8. Határozatait a DIT a többségi határozathozatal szabályai szerint hozza; az érvényes szavazatok számának el kell érnie a határozatképesség küszöbszámát az előző pont szerint. Eldöntendő kérdés esetén csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

1.9. A DIT szavazásos döntéseit általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni minden olyan esetben, amikor a Tanács jelenlevő tagjai közül valaki ezt kéri. Személyi kérdésekben a Tanács mindig titkosan szavaz.

1.10. A DIT állandó szavazatszedő- és hitelesítő bizottságot (röviden: hitelesítő bizottságot) választ, és meghatározza annak működési rendjét.

1.11. Indokolt esetben az elnök kezdeményezésére a DIT ülés nélkül is hozhat döntést: elektronikus úton (e-mail) és/vagy urnás szavazással. Ez esetben a döntés pontosan akkor érvényes, ha az alábbi három feltétel teljesül:

1.12. A DIT ülésein szereplő napirendi pontokat, továbbá a döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges előkészítő anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé kell tenni, terjedelemtől függően 1–3 munkanappal az ülés előtt, elsősorban elektronikusan. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább 3 munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

1.13. A DIT ülését a DI vezetője hívja össze, félévente legalább egyszer. Az ülést kötelező mielőbb összehívni, ha azt a DIT tagjai közül egyazon ügyben legalább hárman kérik.

2. A Doktori Iskola Tanácsának feladatai és jogköre

Értelmező megjegyzés: az alábbiakban minden jogosítvány a DIT kompetenciájáig értendő; esetenként (ha a felsőbb szintű előírások módosulnak) a DIT döntése értelemszerűen a magasabb szintű fórumra előterjesztendő javaslatot jelenti, vagy fordítva.

A DIT felelős az Iskolát érintő minden olyan ügyben, amelyet felsőbb szintű előírás a hatókörébe utal. Ezen belül különös tekintettel, illetve továbbá:

2.1. Dönt az alábbi ügyekben, amelyekben a döntési jogkört nem adhatja tovább:

2.2. Dönt az alábbi ügyekben, amelyek során a döntést az illetékes képzési program vezetőjének átengedheti, illetve a (*)-gal jelölt esetekben átengedi:

2.3. Javaslatot tesz a DI-t érintő alábbi ügyekben:

3. A DI képzési programjai és azok vezetői

A DI elsősorban az alábbi képzési programokhoz tartozó kurzusokat kínálja hallgatóinak.

Kutatási témaként – kivételesen – olyan is meghirdethető, amelyik nem sorolható a fenti képzési programok egyikéhez sem. A fenti képzési programok tartalmaznak didaktikai kurzusokat és kutatási témákat is.

4. A DI adminisztrációja

4.1. A DI adminisztrációs ügyeit az Elnök irányításával és részvételével a helyettesei és a Bolyai Intézet Irodájából erre kijelölt személy, a továbbiakban Adminisztrátor, intézik.

4.2. Az adminisztráció szerves része a DI honlapjának folyamatos működtetése. A honlap részben nyilvános, részben pedig titkos, úgynevezett belső honlap. A belső honlap csak a DIT, a DI törzstagjai és az Adminisztrátor számára olvasható.

4.3. A DIT üléseiről és döntéseiről emlékeztető készül. Minden egyes emlékeztetőt elektronikusan a belső honlapon is el kell helyezni. Az emlékeztetőt az elnök és a hitelesítő bizottság együttesen hitelesíti, és az Adminisztrátor tárolja.

5. A fokozatszerzési eljárás szabályai

A felsőbb szintű előírások az irányadók. Ezeken túl, illetve ezeken belül, követelmények az alábbi szabályok is.

5.1. A komplex vizsga során két matematikai tárgyból kell vizsgázni, melyeket – a jelölt kurzusait figyelembe véve – a DIT jelöl ki. Didaktikai témát választó hallgató esetén az egyik tárgy lehet didaktikai is.

5.2. Matematikai didaktikai kutatások eredményeiként, értekezések gyanánt (illetve ezek alapjaként) az alábbi típusú munkák fogadhatók el:

5.3. (Publikációs követelmények)

(A) A doktori értekezés benyújtásának szükséges formai feltétele, hogy a jelöltnek legyen kettő elfogadott (vagy megjelent) olyan tudományos közleménye, a továbbiakban két publikációja, amelyek eleget tesznek az alábbi szempontoknak.

(B) Mindegyik publikáció elismert helyen jelent meg vagy került elfogadásra. Ez azt jelenti, hogy a publikáció egyrészt lektorált, továbbá másrészt az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül.

(Ba) A publikáció cikk egy olyan matematikai vagy matematika-didaktikai témájú folyóiratban, amely az értekezés benyújtásakor elérhető legfrissebb adatok szerint szerepel a SCImago folyóirat-rangsorában vagy a Science Citation Index által figyelt vagy impakt faktorral rendelkezik.

(Bb) A kérdéses publikációt (amely lehet folyóiratcikk, de lehet cikk vagy fejezet konferencia-kiadványban, egyéb gyűjteményes kiadványban vagy monográfiában) a Mathematical Reviews, a Zentralblatt für Mathematik, a Computer Reviews, és a Zentralblatt für Didaktik der Mathematik közül legalább az egyik már referálta vagy a legfrissebb adatok szerint várhatóan referálni fogja.

(Bc) A DIT egyedi döntése alapján a kérdéses cikk matematikai vagy matematika-didaktikai érdemei elérik az előző két pontban megkövetelt minőséget és a cikk elismert helyen jelenik meg.

(C) Legalább az egyik publikáció folyóiratbeli cikk; kivételes esetben a jelölt egyik publikációját a DIT folyóiratbelivel egyenértékűnek fogadhatja el, ha magas nemzetközi elismertségű kiadványban jelenik meg.

(D) A publikációk közül legalább az egyik angolul íródott.

(E) Legalább az egyik publikáció az értekezés részét képezi, és az értekezés mindegyik publikációt említi (legalább „a szerző további publikációi” címszó alatt).

(F) Az értekezés benyújtásakor az előírt mellékleteken túl a jelölt csatolja

(a) a publikációk elfogadását igazoló dokumentumokat (meg nem jelent publikációk esetén);

(b) a témavezető aláírt nyilatkozatát, amely a fenti (A)–(E) követelményeket idézve tanúsítja, hogy azok a legjobb tudomása szerint teljesülnek, és szükség esetén indoklással kéri a (Bc) pont alkalmazását.

(c) indokolt esetben (a), (b) vagy egy-egy társszerzői nyilatkozat a DIT határozatával is kiváltható, amelyet a DI vezetője írásban igazol.

5.4. Doktori értekezés csak eredményes (azaz támogató) házi védést követően nyújtható be.

5.5. A felsőbb szintű előírásokon túl a jelölt az értekezés benyújtásával egyidőben köteles értekezését a tézisfüzetekkel együtt a DI vezetőjének (távolléte esetén az adminisztrátornak) pdf formában elektronikusan benyújtani; ezzel a jelölt automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy értekezése a DI honlapján nyilvánosan elérhető legyen.

5.6. A törvényben előírt két idegen nyelv közül az egyik szükségképpen az angol (kivéve, ha az a jelölt anyanyelve), a másik lehetőleg a francia, német, orosz nyelvek valamelyike. Ha a második idegen nyelv nem az itt felsorolt négy nyelv egyike és a jelölt anyanyelve sem az, akkor az első idegen nyelv szükségképpen az angol. Második idegen nyelvként elfogadjuk a szomszédos országok és az Európai Unió hivatalos élő nyelvei közül azokat is, amelyeken rendszeresen jelennek meg matematikai publikációk; megjegyezzük azonban, hogy ezen nyelvek többsége esetén a szakmai nyelvvizsgával történő teljesítés lehetőségét a Doktori Iskola nem biztosítja. További élő nyelvek esetében – a kérdéses nyelv hasznosságát mérlegelve a jelölt matematikai munkásságában – a Doktori Iskola Tanácsa egyedileg alakítja ki álláspontját.

5.7. Komplex vizsga eljárás (röviden: eljárás) indítására irányuló kérelem esetén a DI vezetője felkér egy referenst, lehetőleg a DIT tagjai közül, aki ellenőrzi az előírt feltételeket, ismerteti a kérelmet, és javaslatot tesz annak támogatására. Kivéve azt az esetet, amikor az eljárás elindítását felsőbb jogszabály garantálja, az eljárás elindításáról a DIT titkosan szavaz. A DIT a referens indítványa alapján nyílt szavazással alakítja ki saját javaslatát a komplex vizsga tárgyaira és a bizottságra vonatkozóan.

5.8. Benyújtott értekezés esetén is egy, az előbbiek szerint felkért referens vizsgálja meg, hogy az értekezés teljesíti-e az előírt formai és publikációs követelményeket. Ennek figyelembe vételével alakítja ki véleményét a DIT az eljárás nyilvános részének lefolytathatóságáról, továbbá – szintén a referens javaslatát megfontolva – a bíráló bizottság összetételéről.

5.9. Az értekezés nyilvános védésére kötelezően meghívandók a DIT tagjai, és részükre tézisfüzetet is kell küldeni. Meghívandók továbbá a Bolyai Intézet oktatói, kutatói, doktorandusz hallgatói és doktorjelöltjei is. Minden meghívottat tájékoztatni kell az értekezés és a tézisek elektronikus elérhetőségéről.

6. A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok tanulmányai

6.1. A DI nyilvános honlapján hirdeti meg a felvételi tematikákat és a felvételi pontozás algoritmusát. A felvételi bizottság véleményére valamint a jelentkezők korábbi eredményeire támaszkodva alakítja ki a DIT a felvételizők rangsorát.

6.2. A doktorandusz hallgató tanulmányait és tudományos munkáját a témavezetője felügyeli, illetve az első évben, ha még nincs témavezető, akkor egy, a DI oktatói közül kijelölt mentor. A témavezetőt, illetve a mentort a DIT hagyja jóvá, illetve jelöli ki.

6.3. A doktoranduszok tanulmányaikat a DIT által kialakított és rendszeresen felülvizsgált kreditrendszernek (ld. 1. Melléklet) megfelelően folytatják.

6.4. A doktorandusz hallgató köteles minden beszámoltatási időszak hivatalos lezárása előtt az elvégzett munkáról beszámolót készíteni, és azt a témavezetőjén keresztül a DI vezetőjének az előírt formában elektronikusan, az Adminisztrátornak pedig aláírva benyújtani. A beszámoló űrlapját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7. Felvétel a doktori képzésre

7.1. A felvételi eljárást a Tudományterületi Doktori Tanács szabályozza; ezen belül a tudományos eredményekre adható pontok szabályozását a Doktori Iskola hatáskörébe utalja. Jelölje x a frissen végzett jelentkező tudományos eredményeire adható maximális pontszámot. Nemzetközi matematikai folyóiratban elfogadott cikk vagy díjazott diákköri dolgozat értéke 2x/3 és x között állapítandó meg, az eredmény jelentőségétől, a folyóirat rangjától és a társszerzők számától, illetve a diákköri konferencia helyi vagy országos jellegétől és az ott elért díjtól függően. Egyéb publikáció, illetve tudományos előadás esetén az előbbiekkel arányos, egyedi mérlegeléssel megállapított pontszám jár. Közvetett módon az egyetemi oktatásban való részvétel (demonstrátori munka) is méri a kutatói rátermettséget; ezt is a tudományos eredmények kategórián belül vesszük figyelembe maximum x/3 pont erejéig.

7.2. Ösztöndíjra pályázó (és arra jogosult) külföldi jelentkező elbírálása (a tanulmányi eredmények értelemszerű konvertálása mellett) a hazai jelentkezőkével azonos.

7.3. Ösztöndíjra nem pályázó külföldi jelentkező esetén a Doktori Iskola a beszerezhető információk alapján a pontszámítástól függetlenül egyedileg is mérlegelhet.

8. Érvényesség, hatályba lépés

A jelen szabályzat aznap lép hatályba, amikor azt a Tudományterületi Doktori Tanács elfogadja. A négyéves képzést megkezdő doktoranduszokra a jelen szabályzat vonatkozik. A képzést korábban megkezdő doktoranduszokra (a következő bekezdésben részletezett kivételtől eltekintve) a jelen szabályzat előző (2015. novemberben hatályba lépett) változata vonatkozik. Az előző és a jelen szabályzat hatálya alá tartozó doktoranduszok között a felsőbb szintű előírások tesznek pontos különbséget.

A képzést korábban megkezdő doktoranduszokra is alkalmazhatóak a jelen szabályzatban szereplő publikációs követelmények.

A jelen szabályzatot 2017. szeptember 18-án a DI Törzstagjai (13 fő, a szavazáskor 7 volt jelen) 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányban egyhangúlag, abszolút többséggel támogatták. A Tudományterületi Doktori Tanács 2017. október 4-én hagyta jóvá.

Értelmező megjegyzés (2018. február 23-án): a Kredittáblázatban a háromfokozatú skálára vonatkozó betoldás és a Komplex vizsgára adható kreditek kihúzása lefelejtődött a DIT és a TDT elé 2017. szept. 18-án, illetve október 4-én került verzióból, de a betoldást is és a kihúzást is egyrészt a DIT+TDT korábbi határozata, másrészt felsőbb szintű szabályok teszik automatikusan érvényessé.

 


1. sz. Melléklet: Kredittáblázat

A pv-vel jelölt krediteket a programvezető, az okt-tal jelölt kurzusokat az oktató, a tszv-vel jelölt oktatási krediteket a tanszékvezető, a tmv-vel jelölt többit pedig a témavezető, illetve mentor igazolja. (DIT 2017febr.2 és TDT 2017júl.12:) A  kurzusokat ötfokozatú, az összes többi teljesítést pedig háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) skálán értékeljük.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MODULOK:

1. Kutatás (A *-gal jelzettek kivételével mindegyik egy adott félévben csak egyszer vehető fel. A #-tel jelölteknél ha több doktorandusz társszerző van, akkor a táblázatbeli krediteket a DIT osztja szét a doktoranduszok között.)

                                                                                                   Kód                       Kredit

Szakirodalom feldolgozása                                                        MDPT001             10 (tmv)

Kutatási terv készítése                                                               MDPT002             5 (tmv)

Tanulmány készítése                                                                  MDPT003             10 (tmv)

Témavezetővel való heti rendszeres konzultáció                                                     10 (tmv)

Kutatási beszámoló készítése                                                     MDPT009             5 (pv)

Részvétel kutatószemináriumon (heti 2 óra)                              MDPT011             3 (tmv)

Előadás kutatószemináriumon (*)                                              MDPT012             3 (tmv)

Előadás magyar nyelvű konferencián (*)                                   MDPT013             3 (tmv)

Előadás nemzetközi (idegen nyelvű) konferencián (*)              MDPT014             5 (tmv)

Elfogadott tudományos publikáció, amely nem számítható

        be az értekezés benyújtásának követelményeinél (*#)       MDPT018             10 (tmv)

Értekezések publikációs követelményeinél megengedett

       publikáció benyújtásáért (*#)                                                                            15 (tv)

Értekezések publikációs követelményeinél megengedett

       publikáció végleges elfogadásáért (*#)                                                             15 (pv)

TÖRÖLVE (DIT,TDT 2017feb2,júl12) Kompl.v. disszertációs (kutatási) része      8 (pv)

2. Kurzusok:

Minden kurzus (óraszámtól függetlenül)                                                                 5 (okt)

TÖRÖLVE (DIT20170202, TDT20170712) Komplex vizsga tanulmányi része    8 (pv)

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ MODULOK:

3. Oktatás:                                                                                                               Kredit

Gyakorlat tartása egy tanulmányi féléven át, heti n órában,                                    2n (tszv)

(n értékét az SZTE Doktori Szabályzata korlátozza. Heti k óra gyakorlattartást heti 2k óra konzultánsi munka és/vagy az oktatásban való egyéb szakmai közreműködés –pl. javítás, feladatsor összeállítása–  helyettesíthet.)

TOVÁBBI FELTÉTELEK:

A hallgatónak a képzés első két éve alatt 5 (ezen belül az első év alatt 2) kurzust kell teljesíteni. Az öt kurzus közül didaktikai témát választó hallgató esetén kettő, nem didaktikai témát választó hallgató esetén pedig – kivételesen és a DIT előzetes engedélyével – egy lehet didaktikai kurzus.


2. sz. Melléklet: Hallgatói beszámoló űrlapja

Elektronikusan a doktori iskola vezetőjének kell küldeni

rtf vagy htm formában,  vezeteknev-keresztnev-eeee-x néven (itt ékezet, szóköz nem lehet),

ahol eeee a beszámolt időszakra vonatkozó évszám, x pedig  vagy o (őszi félév) vagy t (tavaszi félév). Ugyanakkor papíron, a hallgató és a témavezető aláírásával a Doktori Iskola adminisztrátorának nyújtandó be

Doktorandusz hallgató beszámolója

20__ év,  őszi/tavaszi beszámoltatási időszak

 

 

Név:                                                                          Hányadik beszámoltatási időszak (1-8):

 

Témavezető:                                                    Képzési program:

 

A beszámoltatási időszak során szerzett kreditek részletezése (kurzus neve és kódja, oktatás esetén is!, cikk címe és koordinátái, tudományos előadás helye/ideje/címe, stb.):

 

A beszámoltatási időszak során szerzett összes kredit:

Az eddigi képzés során szerzett eddigi összes kredit:

 

Az eddigi összes tudományos tevékenység és az azokra kapott kredit részletezése (cikkek koordinátákkal [milyen stádiumban, hova benyújtva, megjelenés], előadások koordinátákkal, eddigi kutatási beszámolók [darabonként legfeljebb két sorban a téma meghatározásával],  egyéb [pl. feldolgozott könyvek]; a kredit nélküli jelentősebbeket is fel kell sorolni):

 

Az elért eredmények igen tömör, absztraktszerű ismertetése [egy-egy cikkre való eredményről kettő-öt sor is elegendő]:

 

Eddigi tanulmányutak (mindegyiknél: hely, mettől meddig, célja [pl. konferencia megnevezése]):

 

Nyelvismeret, nyelvi tanulmányok (eddigi nyelvvizsgák, folyó nyelvkurzusok, stb.):

 

 

 

Szeged, ....................                            a hallgató aláírása

 

A témavezető megjegyzései a megadott adatokkal kapcsolatban:

 

 

 

 

Szeged, ....................                            a témavezető aláírása