2019. április 14: a „régi típusú” (azaz a doktori képzést 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra változatlanul még ez a szabályzat érvényes azzal az eltéréssel, hogy rájuk is az új típusú (2+2 éves képzéshez igazított) publikációs követelmények vonatkoznak.  

 

Megjegyzés: a „régi típusú” (azaz a hároméves doktori képzést 2016. szeptember 1. előtt megkezdett) doktoranduszok), akik még nem indították el az eljárásukat december előtt, jövőre már csak az új rendszerbe (a 2+2 –es képzésbe belépve) szerezhetnek fokozatot! (A régi típusú képzés csak a jelen év végéig van akkreditálva.)

 

Az SZTE Jogi Irodájának véleménye alapján a fenti (áthúzott) bekezdés mégsem került az SZTE Szenátusa elé, mert felsőbb szintű jogszabályva ütközne. Marad tehát az eddigi gyakorlat: a “régi típusú” doktorandusz a régi rendszerben is szerezhet fokozatot, de átléphet az új rendszerbe is. (2019. július 4.)

 

 

 

Érvényes: 2015. novembertől

A Szegedi Tudományegyetem

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának

működési szabályzata

Jelen szabályzat a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet (röviden: Kormányrendelet), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (röviden: Nft), a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata (2014, továbbiakban Egyetemi Doktori Szabályzat), valamint a Tudományterületi Doktori Tanács működési rendje (2014, TDT) egyes rendelkezéseit egészíti ki és alkalmazza.

1. A Doktori Iskola felépítése és vezető testülete

1.1. A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (a továbbiakban DI vagy (Doktori) Iskola) munkáját a Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban DIT vagy Tanács) koordinálja, irányítja.

1.2. A DIT elnöke a DI vezetője, aki a vezetői megbízást az Egyetemi Doktori Szabályzatban rögzített módon és időre kapja.

1.3. A Tanács további tagjait a DI törzstagjai választják a törzstagok és a témavezetők közül, és őket az Egyetemi Doktori Tanács bízza meg. A megbízás időtartama megegyezik az Egyetem és a Kar doktori testületeinek ilyen időtartamával, és többször is hosszabbítható.

1.4. A DI Szabályzatára a törzstagok tanácsa jogosult javaslatot tenni abszolút (azaz, a távollévőket is számításba vett) többség esetén. A képzési programok és vezetőik ügyében ezt a jogkört a törzstagok átadják a DIT-nak.

1.5. A DI vezetőjének egy vagy két helyettese lehet a DIT tagjai közül. A helyettest (vagy helyetteseket) az elnök javaslatára a DIT választja.

1.6. Üléseire a DIT az Iskola bármely törzstagját, témavezetőjét vagy oktatóját állandó vagy ideiglenes jelleggel meghívhatja tanácskozási joggal. Ha a DIT tagja valamely időszakban a Doktori Adatbázisban a MAB által előírt követelményeket nem teljesíti, akkor csak tanácskozási joggal rendelkezik mindaddig, amíg a követelmények nem teljesülnek.

1.7. A DIT ülése akkor határozatképes, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül:

1.8. Határozatait a DIT a többségi határozathozatal szabályai szerint hozza; az érvényes szavazatok számának el kell érnie a határozatképesség küszöbszámát az előző pont szerint. Eldöntendő kérdés esetén csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

1.9. A DIT szavazásos döntéseit általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni minden olyan esetben, amikor a Tanács jelenlevő tagjai közül valaki ezt kéri. Személyi kérdésekben a Tanács mindig titkosan szavaz.

1.10. A DIT állandó szavazatszedő- és hitelesítő bizottságot (röviden: hitelesítő bizottságot) választ, és meghatározza annak működési rendjét.

1.11. Indokolt esetben az elnök kezdeményezésére a DIT ülés nélkül is hozhat döntést: elektronikus úton (e-mail) és/vagy urnás szavazással. Ez esetben a döntés pontosan akkor érvényes, ha az alábbi négy feltétel teljesül:

1.12. A DIT ülésein szereplő napirendi pontokat, továbbá a döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges előkészítő anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé kell tenni, terjedelemtől függően 1–3 munkanappal az ülés előtt, elsősorban elektronikusan. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább 3 munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

1.13. A DIT ülését a DI vezetője hívja össze, félévente legalább egyszer. Az ülést kötelező mielőbb összehívni, ha azt a DIT tagjai közül egyazon ügyben legalább hárman kérik.

2. A Doktori Iskola Tanácsának feladatai és jogköre

Értelmező megjegyzés: az alábbiakban minden jogosítvány a DIT kompetenciájáig értendő; esetenként (ha a felsőbb szabályok módosulnak) a DIT döntése értelemszerűen a magasabb szintű fórumra előterjesztendő javaslatot jelenti. A doktoranduszok és doktorjelöltek tájékoztatása érdekében a jelen szabályzat a felsőbb szintű jogforrások néhány (de távolról sem minden) elemét is tartalmazza.

A DIT felelős az Iskolát érintő minden olyan ügyben, amelyet az Nft., a Kormányrendelet, vagy az Egyetemi Doktori Szabályzat a hatókörébe utal. Ezen belül különös tekintettel, illetve továbbá:

2.1. Dönt az alábbi ügyekben, amelyekben a döntési jogkört nem adhatja tovább:

2.2. Dönt az alábbi ügyekben, amelyek során a döntést az illetékes képzési program vezetőjének átengedheti, illetve a (*)-gal jelölt esetekben átengedi:

2.3. Javaslatot tesz a DI-t érintő alábbi ügyekben:

3. A DI képzési programjai és azok vezetői

A DI elsősorban az alábbi képzési programokhoz tartozó kurzusokat kínálja hallgatóinak.

Kutatási témaként – kivételesen – olyan is meghirdethető, amelyik nem sorolható a fenti képzési programok egyikéhez sem. A fenti képzési programok tartalmaznak didaktikai kurzusokat és kutatási témákat is.

4. A DI adminisztrációja

4.1. A DI adminisztrációs ügyeit az Elnök irányításával és részvételével a helyettesei és a Bolyai Intézet Irodájából erre kijelölt személy, a továbbiakban Adminisztrátor, intézik.

4.2. Az adminisztráció szerves része a DI honlapjának folyamatos működtetése. A honlap részben nyilvános, részben pedig titkos, úgynevezett belső honlap. A belső honlap csak a DIT, a DI törzstagjai és az Adminisztrátor számára olvasható.

4.3. A DIT üléseiről és döntéseiről emlékeztető készül. Minden egyes emlékeztetőt elektronikusan a belső honlapon is el kell helyezni. Az emlékeztetőt az elnök és a hitelesítő bizottság együttesen hitelesíti, és az Adminisztrátor tárolja.

5. A fokozatszerzési eljárás szabályai

Az Egyetemi és a Tudományterületi Doktori Szabályzatban leírtak az irányadók. Emellett, illetve ezen belül, az alábbiak:

5.1. A PhD fokozatot mind a szervezett képzésben részt vevők, mind az egyéni felkészülők a doktori eljárás keretében szerezhetik meg. A doktori eljárásra történő jelentkezésnek az alábbi szükséges feltételei vannak.

(a) A DI szervezett doktori képzésében abszolutóriumot szerzett jelölt első eljárása esetén: a publikációs követelmények olyan, legalább egyharmad részének teljesülése, amely a leendő értekezés részét képezi. (A publikációs követelményeket az 5.6 pont tartalmazza.)

(b) A DI szervezett képzésében legalább 60 kreditet szerző, abszolutóriummal nem rendelkező jelentkező jelölt első eljárása esetén: a publikációs követelmények legalább kétharmad részének teljesülése.

(c) Ismételt eljárásra csak kész értekezéssel lehet jelentkezni úgy, hogy a jelölt az összes publikációs követelményeket és az idegennyelvi követelményeket is már teljesítette.

(d) Egyéni felkészülő csak akkor jelentkezhet doktori eljárásra, ha csatolja kész értekezését, a nyelvi követelményeket teljesen és a publikációs követelményeket kétharmad részben már teljesítette, továbbá a DI képzési követelményeit is teljesítette. Ez esetben a DI képzési követelményeinek teljesítése történhet kreditátvitellel (beleértve korábbi konferenciák, oktatói munka, máshol végzett kurzusok, publikációk beszámítását), vagy pedig a doktori fokozat összes publikációs követelményeinek teljesülésével.

A doktori eljárás a doktori szigorlat letételéből és a doktori disszertáció sikeres megvédéséből áll. A szigorlat egy főtárgyból és két melléktárgyból áll.

5.2. A doktori eljárás indításához az SZTE TTIK Dékáni Hivatalában, a Tudományterületi Doktori Tanács által előírt formanyomtatvány alapján lehet jelentkezni. A kérelmet a DI javaslatára a TDT bírálja el; kedvező elbírálás esetén a kérelmező doktorjelöltté válik (legfeljebb két év időtartamra).

5.3. Didaktikai témát választó hallgató esetén a doktori szigorlat főtárgya és egyik melléktárgya kötelezően nem didaktikai tárgy. A másik melléktárgy választható a didaktikai és a nem didaktikai tárgyak közül. A melléktárgyak alóli mentességet didaktikai téma esetén is az alábbi pont szabályozza.

5.4. Ha a doktorjelölt a DI szervezett képzésében valamennyi kötelező és kötelezően választott elméleti kurzusát eredményesen teljesítette, akkor nem kell a szigorlaton a két melléktárgyból vizsgáznia. Ez a kedvezmény csak a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után három éven belül letett szigorlat esetén érvényesíthető.

5.5. Matematikai didaktikai kutatások eredményeiként, értekezések gyanánt (illetve ezek alapjaként) az alábbi típusú munkák fogadhatók el:

5.6. Nevezzünk egy dolgozatot rendre MR, ZB, SCI, CR, illetve ZDM-dolgozatnak, ha olyan helyen van közlésre elfogadva vagy jelent meg, amelyet a Mathematical Reviews, a Zentralblatt für Mathematik, a Science Citation Index, a Computer Reviews, illetve a Zentralblatt für Didaktik der Mathematik cikkenként referál. MR-ZB-SCI dolgozaton olyan dolgozatot értünk, amely az előbb definiált MR, ZB és SCI tulajdonságok közül legalább az egyikkel rendelkezik. Hasonló értelemben jelöli a kötőjel az attribútumok vagylagosságát más kombinációk esetén.

A doktori értekezés benyújtásának szükséges formai feltétele, hogy egyrészt a jelöltnek legyen három megjelent vagy elfogadott tudományos közleménye (ezek közül a már megjelentek számát az SZTE Doktori Szabályzata írja elő), másrészt ezen három közlemény között legyen világnyelven írt MR-ZB-SCI-CR-ZDM-dolgozat, harmadrészt a három közlemény között legyen legalább két MR-ZB-SCI-CR-ZDM-dolgozat, és végül negyedrészt az alábbi három feltétel közül legalább az egyik teljesüljön::

5.6.1. A jelöltnek van egy folyóiratbeli MR-ZB dolgozata, amelyik az értekezés részét képezi. Van további két MR-ZB-SCI-dolgozata is; e kettő között is van olyan, amelyik az értekezés részét képezi és van folyóiratbeli is. Kivételes esetben a jelölt egyik MR-ZB-dolgozatát a Doktori Iskola Tanácsa folyóiratbelivel egyenértékűnek fogadhatja el, ha magas nemzetközi elismertségű kiadványban jelenik meg.

5.6.2. A jelöltnek van egy folyóiratbeli CR-dolgozata, amely az értekezés részét képezi. Van további kettő MR-ZB-dolgozata is; e kettő között is van olyan, amelyik az értekezés részét képezi, és van folyóiratbeli is.

5.6.3. Didaktikai téma esetén a jelöltnek van három megjelent vagy közlésre elfogadott dolgozata. Mindhárom lektorált, és ezek mindegyike MR-ZB-ZDM-dolgozat, vagy hazai vagy nemzetközi kiadású színvonalas monográfia, vagy tankönyv vagy annak fejezetei. Továbbá a három dolgozat közül legalább kettő folyóiratbeli és legalább kettő az értekezés részét képezi.

5.7. Doktori értekezés csak eredményes (azaz támogató) házi védést követően nyújtható be.

5.8. Az értekezésben felhasznált társszerzős publikációk esetén a társszerzői nyilatkozat külföldi társszerző esetén is követelmény, de lehet angol nyelvű is. Ha társszerzői nyilatkozat méltányolandó kivételes okból vagy a társszerző halála miatt nem szerezhető be, akkor az ügyben a DIT az értekezés benyújtása előtt egyedileg dönt, és nyilatkozat helyett a jelölt ezen döntésre hivatkozik.

5.9. Az Egyetemi Doktori Szabályzat előírásain túl a jelölt az értekezés benyújtásával egyidőben köteles értekezését a tézisfüzetekkel együtt a DI vezetőjének (távolléte esetén a helyettesének) pdf formában elektronikusan benyújtani; ezzel a jelölt automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy értekezése a DI honlapján nyilvánosan elérhető legyen.

5.10. A benyújtott értekezéssel a DIT csak akkor foglalkozik, ha az a DI belső honlapján és az Egyetemi Könyvtár által működtetett Repozitóriumban már legalább egy hete elérhető. Legkésőbb a sikeres (azaz az elérhető pontszámok legalább 60 %-ával értékelt) védést követően a repozitóriumi elérhetőséget a jelöltnek az MTMT-ben is meg kell adni, majd a Repozitóriumban az Egyetemi Doktori Szabályzat által kért adatokat is rögzíteni kell.

5.11. A törvényben előírt két idegen nyelv közül az egyik szükségképpen az angol (kivéve, ha az a jelölt anyanyelve), a másik lehetőleg a francia, német, orosz nyelvek valamelyike. Ha a második idegen nyelv nem az itt felsorolt négy nyelv egyike és a jelölt anyanyelve sem az, akkor az első idegen nyelv szükségképpen az angol. Második idegen nyelvként elfogadjuk a szomszédos országok és az Európai Unió hivatalos élő nyelvei közül azokat is, amelyeken rendszeresen jelennek meg matematikai publikációk; megjegyezzük azonban, hogy ezen nyelvek többsége esetén a szakmai nyelvvizsgával történő teljesítés lehetőségét a Doktori Iskola nem biztosítja. További élő nyelvek esetében – a kérdéses nyelv hasznosságát mérlegelve a jelölt matematikai munkásságában – a Doktori Iskola Tanácsa egyedileg alakítja ki álláspontját.

5.12. Fokozatszerzési eljárásra irányuló kérelem esetén a DI vezetője felkér egy referenst, lehetőleg a DIT tagjai közül, aki ellenőrzi az 5.1. pontbeli szükséges feltételek teljesülését, ismerteti a pályázatot és javaslatot tesz az eljárás elindítására. Kivéve azt a tipikus esetet, amikor az eljárás elindítását felsőbb jogszabály garantálja, az eljárás elindításáról a DIT titkosan szavaz. A DIT a referens indítványa alapján nyílt szavazással alakítja ki saját javaslatát a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottságra vonatkozóan.

5.13. Benyújtott értekezés esetén is egy, az előbbiek szerint felkért referens vizsgálja meg, hogy az értekezés teljesíti-e az előírt formai és publikációs követelményeket. Ennek figyelembe vételével alakítja ki véleményét a DIT az eljárás nyilvános részének lefolytathatóságáról, továbbá – szintén a referens javaslatát megfontolva – a bíráló bizottság összetételéről.

5.14 Az értekezés nyilvános védésére kötelezően meghívandók a DIT tagjai, és részükre tézisfüzetet is kell küldeni. Meghívandók továbbá a Bolyai Intézet oktatói, kutatói, doktorandusz hallgatói és doktorjelöltjei is. Minden meghívottat tájékoztatni kell az értekezés és a tézisek elektronikus elérhetőségéről.

5.15. Az értekezés nyilvános vitája eredményének ismeretében a DIT igen-nem skálán titkosan szavaz arról, hogy javasolja-e a fokozat odaítélését.

6. A szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok tanulmányai

6.1. A DI nyilvános honlapján hirdeti meg a felvételi tematikákat és a felvételi pontozás algoritmusát. A felvételi bizottság véleményére valamint a jelentkezők korábbi eredményeire támaszkodva alakítja ki a DIT a felvételizők rangsorát.

6.2. A doktorandusz hallgató tanulmányait és tudományos munkáját a témavezetője felügyeli, illetve az első évben, ha még nincs témavezető, akkor egy, a DI oktatói közül kijelölt mentor. A témavezetőt, illetve a mentort a DIT hagyja jóvá, illetve jelöli ki.

6.3. A doktoranduszok tanulmányaikat a DIT által kialakított és rendszeresen felülvizsgált kreditrendszernek (ld. 1. Melléklet) megfelelően folytatják.

6.4. A doktorandusz hallgató köteles minden beszámoltatási időszak hivatalos lezárása előtt az elvégzett munkáról beszámolót készíteni, és azt a témavezetőjén keresztül a DI vezetőjének elektronikusan (rtf, htm vagy pdf), az Adminisztrátornak pedig aláírva benyújtani. A beszámoló űrlapját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7. Felvétel a doktori képzésre

7.1. A felvételi eljárást a Tudományterületi Doktori Tanács szabályozza; ezen belül a tudományos eredményekre adható pontok szabályozását a Doktori Iskola hatáskörébe utalja. Jelölje x a frissen végzett jelentkező tudományos eredményeire adható maximális pontszámot. Nemzetközi matematikai folyóiratban elfogadott cikk vagy díjazott diákköri dolgozat értéke 2x/3 és x között állapítandó meg, az eredmény jelentőségétől, a folyóirat rangjától és a társszerzők számától, illetve a diákköri konferencia helyi vagy országos jellegétől és az ott elért díjtól függően. Egyéb publikáció, illetve tudományos előadás esetén az előbbiekkel arányos, egyedi mérlegeléssel megállapított pontszám jár. Közvetett módon az egyetemi oktatásban való részvétel (demonstrátori munka) is méri a kutatói rátermettséget; ezt is a tudományos eredmények kategórián belül vesszük figyelembe maximum x/3 pont erejéig.

7.2. Ösztöndíjra pályázó (és arra jogosult) külföldi jelentkező elbírálása (a tanulmányi eredmények értelemszerű konvertálása mellett) a hazai jelentkezőkével azonos.

7.3. Ösztöndíjra nem pályázó külföldi jelentkező esetén a Doktori Iskola a beszerezhető információk alapján a pontszámítástól függetlenül egyedileg is mérlegelhet.

8. Hatályba lépés

A jelen szabályzatot a DI Törzstagjainak Tanácsa 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban, abszolút és a jelenlévők egyhangú többségével 2015. október 11-én hagyta jóvá. Hatályba lép a Tudományterületi Doktori Tanács 2015. október 15-i, majd az SZTE Doktori Tanácsa 2015. október 22-i határozata alapján.


1. sz. Melléklet: Kredittáblázat

(A pv-vel jelölt krediteket a programvezető, az okt-tal jelölt kurzusokat az oktató, a tszv-vel jelölt oktatási krediteket a tanszékvezető, a tmv-vel jelölt többit pedig a témavezető, illetve mentor igazolja.)

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MODULOK:

1. Kutatás (A római számmal nem jelölt tételek többször is felvehetők.)

                                                                                                   Kód                       Kredit

Szakirodalom feldolgozása I.-VI.                                              MDPT001             10 (tmv)

Kutatási terv készítése I.-III.                                                     MDPT002             5 (tmv)

Tanulmány készítése I.-III.                                                        MDPT003             10 (tmv)

Kutatási beszámoló készítése I.-II.                                            MDPT009             5 (pv)

Részvétel kutatószemináriumon (heti 2 óra)                              MDPT011             3 (tmv)

Előadás kutatószemináriumon                                                   MDPT012             3 (tmv)

Előadás magyar nyelvű konferencián                                        MDPT013             3 (tmv)

Előadás nemzetközi (idegen nyelvű) konferencián                   MDPT014             5 (tmv)

Elfogadott tudományos publikáció, amely nem számítható

        be az értekezés benyújtásának követelményeinél.             MDPT018             10 (tmv)

Elfogadott tud. publikáció nemzetközi kiadványban,

        amely beszámítható az ért. benyújtásakor (több

        doktorandusz társszerző esetén a 30 kreditet a

        Doktori Iskola Tanácsa osztja szét)                                   MDPT019             30 (pv)

 

2. Kurzusok: az aktuális beszámoltatási időszak elején (állandóan vagy eseti alkalommal) meghirdetett kurzusok. A kurzusok három kategóriába vannak sorolva: az iskola általános kurzusai, az egyes képzési programok alapkurzusai, valamint az egyes képzési programok speciális kurzusai. Emellett egyes kurzusok didaktikai kurzusoknak minősülnek.

Minden kurzus (óraszámtól függetlenül)                                                                 5 (okt)

SZABADON VÁLASZTHATÓ MODULOK:

3. Oktatás:                                                                                                               Kredit

Gyakorlat tartása egy tanulmányi féléven át, heti n órában, 1 ≤ n ≤ 4                    2n (tszv)

(Heti k óra gyakorlattartást heti 2k óra konzultánsi munka és/vagy az oktatásban való egyéb szakmai közreműködés –pl. javítás, feladatsor összeállítása–  helyettesíthet.)

 

AZ ABSZOLUTÓRIUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:

- A hallgató a hat beszámoltatási időszak során összesen legalább 180 kreditet szerezzen oly módon, hogy

- Didaktikai témát választó hallgató esetén további feltétel, hogy szerezzen legalább

- Nem didaktikai témát választó hallgató előírt 40 kurzuskreditjébe – kivételes esetben és a DIT előzetes engedélyével – legfeljebb 10 didaktikai kredit számítható be. 

Az egyes beszámoltatási időszakok csak akkor ismerhetők el aktív beszámoltatási időszakként, ha a doktorandusz azok végéig összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. Ezen kumulatív kreditek elérése egyúttal a további ösztöndíj folyósításának is feltétele; minderről részletesebben az Egyetemi Doktori Szabályzat rendelkezik.


2. sz. Melléklet: Hallgatói beszámoló űrlapja

Elektronikusan a doktori iskola vezetőjének kell küldeni

rtf vagy htm formában,  vezeteknev-keresztnev-eeee-x néven (itt ékezet, szóköz nem lehet),

ahol eeee a beszámolt időszakra vonatkozó évszám, x pedig  vagy o (őszi félév) vagy t (tavaszi félév). Ugyanakkor papíron, a hallgató és a témavezető aláírásával a Doktori Iskola adminisztrátorának nyújtandó be

Doktorandusz hallgató beszámolója

20__ év,  őszi/tavaszi beszámoltatási időszak

 

 

Név:                                                                          Hányadik beszámoltatási időszak (1-6):

 

Témavezető:                                                    Képzési program:

 

A beszámoltatási időszak során szerzett kreditek részletezése (kurzus neve és kódja, oktatás esetén is!, cikk címe és koordinátái, tudományos előadás helye/ideje/címe, stb.):

 

A beszámoltatási időszak során szerzett összes kredit:

Az eddigi képzés során szerzett eddigi összes kredit:

 

Az eddigi összes tudományos tevékenység és az azokra kapott kredit részletezése (cikkek koordinátákkal [milyen stádiumban, hova benyújtva, megjelenés], előadások koordinátákkal, eddigi kutatási beszámolók [darabonként legfeljebb két sorban a téma meghatározásával],  egyéb [pl. feldolgozott könyvek]; a kredit nélküli jelentősebbeket is fel kell sorolni):

 

Az elért eredmények igen tömör, absztraktszerű ismertetése [egy-egy cikkre való eredményről kettő-öt sor is elegendő]:

 

Eddigi tanulmányutak (mindegyiknél: hely, mettől meddig, célja [pl. konferencia megnevezése]):

 

Nyelvismeret, nyelvi tanulmányok (eddigi nyelvvizsgák, folyó nyelvkurzusok, stb.):

 

 

 

Szeged, ....................                            a hallgató aláírása

 

A témavezető megjegyzései a megadott adatokkal kapcsolatban:

 

 

 

 

Szeged, ....................                            a témavezető aláírása