Axiómák

 1. Adja meg az egzisztenciális és univerzális kvantorok jelölését
 2. Adja meg a természetes számok Peano-féle axiómarendszerét.
 3. Adja meg a valós számok legfontosabb definiáló tulajdonságait.

Definíciók

 1. Definiálja a prímszámokat.
 2. Definiálja a természetes számok összeadása és szorzását.
 3. Definiálja halmazok metszetét és unióját.
 4. Definiálja a halmazok diszjunktságát.
 5. Definiálja a részhalmaz és valódi részhalmaz fogalmát.
 6. Definiálja a hatványhalmazt.
 7. Definiálja halmazok Descartes-szorzatát.
 8. Definiálja az alábbi fogalmakat: leképezés, értelmezési tartomány, értékkészlet.
 9. Definiálja az identikus leképezést.
 10. Definiálja a leképezések szorzatát.
 11. Definiálja a leképezések injektív, szürjektív és bijektív tulajdonságait.
 12. Definiálja a leképezés inverzét.
 13. Definiálja a véges halmazok számosságát.
 14. Definiálja a megszámlálhatóan végtelen halmaz fogalmát.
 15. Definiálja a sorozatok monotonitását.
 16. Definiálja a valós függvény fogalmát.
 17. Definiálja az ismétléses variációkat.
 18. Definiálja az ismétlés nélküli variációkat.
 19. Definiálja az ismétlés nélküli permutációkat.
 20. Definiálja az ismétléses permutációkat.
 21. Definiálja az ismétlés nélküli kombinációkat.
 22. Definiálja a binomiális együtthatót.
 23. Definiálja az ismétléses kombinációkat.
 24. Definiálja a Pascal-háromszöget.
 25. Definiálja a számtani sorozat fogalmát.
 26. Definiálja a mértani sorozat fogalmát.
 27. Definiálja a számtani és a mértani közepet.
 28. Definiálja a négyzetes és harmonikus közepet.
 29. Definiálja az általános hatványközepet.
 30. Definiálja számok különbségét és hányadosát.
 31. Definiálja az oszthatóság fogalmát.
 32. Definiálja a legnagyobb közös osztót és legkisebb közös többszöröst.
 33. Definiálja a szám felírását $g$-alapú számrendszerben.
 34. Definiálja a racionális számok fogalmát.
 35. Definiálja az alapműveleteket a racionális számok halmazán.
 36. Definiálja az intervallum fogalmát.
 37. Definiálja a tizedes törteket.
 38. Definiálja a véges, végtelen és szakaszos tizedes törteket.
 39. Definiálja az egész rész, tört rész és abszolút érték fogalmakat.
 40. Definiálja a valós függvények pontonkénti összegét és szorzatát.
 41. Definiálja a polinomfüggvény fogalmát.
 42. Definiálja a polinomfüggvény gyökét.
 43. Definiálja a racionális törtfüggvényeket.
 44. Definiálja valós szám $n$-dik gyökét.
 45. Definiálja a valós kitevővel való hatványozást.
 46. Definiálja a logaritmust.
 47. Definiálja a szinusz, koszinusz függvényeket.
 48. Definiálja a tangens és kotangens függvényeket.
 49. Definiálja a függvények periodicitását.
 50. Definiálja a függvények korlátosságát és konvexségét.
 51. Definiálja az elemi függvényeket.
 52. Definiálja a geometriai transzformáció fogalmát.
 53. Definiálja a távolságtartást.
 54. Definiálja az egybevágósági transzformációt.
 55. Definiálja a leképezés fixpontját.
 56. Definiálja az alakzat képét és az invariáns (fix) alakzat fogalmát.
 57. Definiálja a forgatást.
 58. Definiálja az eltolást.
 59. Definiálja a csúsztatva tükrözést.
 60. Definiálja az alakzatok egybevágóságát.
 61. Definiálja a hasonlósági transzformációt.
 62. Definiálja az alakzatok hasonlóságát.
 63. Definiálja a középpontos nyújtást.
 64. Definiálja $\pi$-t.
 65. Definiálja a hasáb és a gúla fogalmát.
 66. Definiálja az irányított szög fogalmát.
 67. Definiálja a vektor, mint irányított szakasz fogalmát.
 68. Definiálja vektorok hosszát és bezárt szögét
 69. Definiálja a vektorok ellentettjét és a nullvektort.
 70. Definiálja vektorok összegét és skalárszorosát.
 71. Definiálja koordinátamentesen a skalárszorzatot.
 72. Definiálja az irányítástartó térbeli transzformáció fogalmát.
 73. Definiálja a koordinátamentesen a vektoriális szorzatot.
 74. Definiálja vektorok vegyesszorzatát.
 75. Definiálja a koordinátarendszer fogalmát.
 76. Definiálja a pont helyvektorát.
 77. Definiálja az ortonormált bázist.
 78. Definiálja analitikusan a vektort.
 79. Definiálja analitikusan a vektor skalárszorzatát és hosszát.
 80. Definiálja az egyenes normálvektorát.
 81. Definiálja a kétismeretlenes lineáris egyenletrendszereket.
 82. Definiálja a pont és egyenes távolságát.
 83. Definiálja a geometriai transzformáció koordinátás alakját.

Lemmák

 1. Mondja ki a természetes számok rákövetkezőjéről szóló lemmát.

Állítások

 1. Mondja ki a kvantált kifejezések tagadására vonatkozó állítást.
 2. Írja fel a számtani és mértani sor összegképletét.
 3. Jellemezze a halmazok egyenlőségét.
 4. Jellemezze a leképezések invertálhatóságát.
 5. Mondja ki a véges halmazok leképezéseire vonatkozó állítást.
 6. Jellemezze a végtelen halmazokat.
 7. Mondja ki a megszámlálható halmaz részhalmazaira vonatkozó állítást.
 8. Mondja ki az $\mathbb N$ részhalmazaira vonatkozó állításokat.
 9. Mondja ki a $\mathbb Q$ számosságára vonatkozó állítást.
 10. Mondja ki a $\mathbb R$ számosságára vonatkozó állítást.
 11. Mondja ki az ismétléses variációk számára vonatkozó állítást.
 12. Mondja ki az ismétlés nélküli variációk számára vonatkozó állítást.
 13. Mondja ki az ismétlés nélküli permutációk számára vonatkozó állítást.
 14. Mondja ki az ismétléses permutációk számára vonatkozó állítást.
 15. Mondja ki az ismétlés nélküli kombinációk számára vonatkozó állítást.
 16. Mondja ki az ismétléses kombinációk számára vonatkozó állítást.
 17. Sorolja fel a binomiális együtthatók tulajdonságait.
 18. Mondja ki a Pascal-háromszög és a binomiális együtthatók kapcsolatáról szóló állítást.
 19. Adja meg a számtani sorozat összegképletét.
 20. Mondja ki a mértani sorozat összegképletét.
 21. Sorolja fel az oszthatósági reláció alaptulajdonságait.
 22. Mondja ki a legnagyobb közös osztó kikombinálásáról szó állítást.
 23. Mondja ki a prímszámok prímtulajdonságáról szóló állítást.
 24. Sorolja fel a ``kisebb'' reláció alaptulajdonságait.
 25. Sorolja fel a pontonkénti függvényműveletek alaptulajdonságait.
 26. Mondja ki a polinomfüggvények összegére és szorzatára vonatkozó állítást.
 27. Mondja ki a polinomfüggvények maradékos osztására vonatkozó állítást.
 28. Mondja ki a gyöktényező kiemelhetőségére vonatkozó állítást.
 29. Mondja ki az additív függvényérték-transzformációkra vonatkozó állítást.
 30. Mondja ki a multiplikatív függvényérték-transzformációkra vonatkozó állítást.
 31. Mondja ki az additív független változó transzformációra vonatkozó állítást.
 32. Mondja ki a multiplikatív független változó transzformációra vonatkozó állítást
 33. Sorolja fel a forgatások alaptulajdonságait.
 34. Sorolja fel az eltolások alaptulajdonságait.
 35. Mondja ki a vektor kezdőpontjának választására vonatkozó állítást.
 36. Adja meg a paralelepipedon térfogatát.
 37. Sorolja fel a vegyesszorzat alaptulajdonságait.
 38. Adja meg a vektorok bezárt szögének képletét.
 39. Adja meg az egyenes normálvektoros (implicit) egyenletét.
 40. Adja meg az egyenes explicit egyenletét.
 41. Adja meg a pontok távolságának képletét.
 42. Adja meg a párhuzamos eltolás koordinátás alakját.
 43. Adja meg a forgatás koordinátás alakját.
 44. Adja meg a tengelyes tükrözés koordinátás alakját.
 45. Adja meg a hasonlósági transzformáció koordinátás alakját.

Tételek

 1. Sorolja fel a logikai műveletek azonosságait.
 2. Mondja ki a rekurziós elvet.
 3. Mondja ki a természetes számok összeadásának alaptulajdonságait.
 4. Mondja ki a természetes számok szorzásának alaptulajdonságait.
 5. Sorolja fel a halmazelméleti műveletek alaptulajdonságait.
 6. Sorolja fel a leképezések szorzatának tulajdonságait.
 7. Mondja ki a szitaformulát.
 8. Mondja ki a binomiális tételt.
 9. Írja fel a Bernoulli-egyenlőtlenséget.
 10. Írja fel a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget.
 11. Mondja ki a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget.
 12. Mondja ki az általános hatványközépre vonatkozó egyenlőtlenséget.
 13. Mondja ki a maradékos osztás tételét.
 14. Mondja ki a számelmélet alaptételét.
 15. Mondja ki a természetes szám felírását $g$-alapú számrendszerben.
 16. Mondja ki a $\sqrt{2}$ racionalitására vonatkozó állítást.
 17. Mondja ki a valós számok tizedes tört alakjára vonatkozó állítást.
 18. Mondja ki a szakaszos tizedes törtek és a racionális számok kapcsolatát.
 19. Mondja ki a polinomfüggvény gyöktényezős alakjára vonatkozó állítást.
 20. Mondja ki a páratlan fokszámú polinomfüggvény gyökeire vonatkozó állítást.
 21. Írja fel a másodfokú egyenlet megoldóképletét.
 22. Mondja ki a gyökvonás alaptulajdonságait.
 23. Mondja ki a logaritmus és az exponenciális függvény alaptulajdonságait.
 24. Mondja ki a trigonometrikus függvények alaptulajdonságai.
 25. Mondja ki az egybevágóságok egyenestartását.
 26. Mondja ki a forgatások előállítására vonatkozó tételt.
 27. Mondja ki az eltolások és a középpontos tükrözések kapcsolatát.
 28. Mondja ki az eltolások szorzatára és inverzére vonatkozó tételt.
 29. Jellemezze a háromszögek egybevágóságát.
 30. Mondja ki a középpontos nyújtásokra vonatkozó tételt.
 31. Mondja ki a párhuzamos szelők tételét.
 32. Mondja ki a hasonlósági transzformációk előállítását megadó tételt.
 33. Mondja ki Pitagorasz tételét.
 34. Adja meg a kör területképletét.
 35. Adja meg a hasáb és a gúla térfogatát, valamint a gömb felszíné és térfogatát.
 36. Sorolja fel a vektorműveletek alaptulajdonságait.
 37. Sorolja fel a skalárszorzat alaptulajdonságait.
 38. Mondja ki a koszinusz-tételt.
 39. Mondja ki a szinusz-tételt.
 40. Sorolja fel a vektoriális szorzat alaptulajdonságait.

Következmények

 1. Mondja ki a polinomfüggvény gyökeinek számára vonatkozó korlátot.
 2. Mondja ki a párhuzamos szelők tételének megfordítását.
 3. Mondja ki a vektoriális szorzat disztributivitását.