Pósa-tétel

A Dirac-tételen szeretnénk túllépni, a fokszámokra vonatkozó gyengébb feltételek mellett szeretnénk Hamilton-kör létezését biztosítani.

Feltesszük, hogy a d1 <= d2 <= d3 <= ... <= dn-2 <= dn-1 <= dn fokszámok rendezett sorozatában d1 >= 2, d2 >= 3, d3 >= 4, ... di >= i+1, egészen addig, amíg a fokszámra vonatkozó alsó becslés eléri |V(G)|/2-t. Ha i+1 meghaladja |V(G)|/2-t, akkor di-re vonatkozó alsó becslés |V(G)|/2 lesz, azaz a Dirac-tétel feltétele. Ezen feltételt nevezzük Pósa-feltételnek. Legyen vi az a csúcs, amely a fokszámsorozat i-edik elemét adja, azaz d(vi)=di. A csúcsok közt nagyobb fokszám nagyobb index-szel jár, nagyobb index legalább akkora fokszámot jelent (azaz az index növelésével elképzelhető, hogy a fokszám nem nő, hanem marad).

Kezdjük el Dirac tételének bizonyításá. legyeb P egy nem Hamilton-út. Legyen v a végpontja. Elképzelhető, hogy v=v1 és d1=2. Így P végpontja lehet nagyon kis fokú, azaz P-nek (ha mohó módon nem folytatható) csak két csavart változata van (egy valódi csavarása). Így a csavart változatok végponthalmaza kicsi. Ez nem garantálja olyan csavart végpont létét, amleynek van P-n kívüli szomszédja. Ennek ellenére mégis tudunk valamilyen ``előrelépést'' garantálni. Ha v=vi és i<=, akkor v-nek legalább i+1 szomszédja van, azaz (ha mohó módon nem folytatható) legalább i+1 elemű a csavart P-k végponthalmaza, amelynek így kell olyan elmének lennie, amelynek index meghaladja i-t. Kaptuk a következő állítást.

Lemma: Legyen P egy tetszőleges út egy egyszerű gráfban, amely teljesíti a Pósa-feltételt. Ekkor P-ből elindulva csavarások ismételgetesével elérhetjük, hogy olyan Q-hoz jussunk, amelyre a következő két feltétel valamelyike teljesül
(i) mohó módon növelhető,
(ii) végpontjának foka legalább |V(G)|/2 és összes szomszédja Q-ra esik.

Egy út megfordítható és korábbi végpontja kezdőpontként szolgálhat, illetve korábbi kezdőpontja az új végpont lesz. Ennek megfelelően akorábbi gondolatunkat újból megismételhetjük, megduplázhatjuk. Így kapjuk a következő lemmát.

Lemma: Legyen P egy tetszőleges út egy egyszerű gráfban, amely teljesíti a Pósa-feltételt. Ekkor P-ből elindulva csavarások ismételgetesével, megfordítással, majd ismét csavarások ismételgetesével elérhetjük, hogy olyan Q-hoz jussunk, amelyre a következő két feltétel valamelyike teljesül
(i) mohó módon növelhető,
(ii) mindkét végpontjának foka legalább |V(G)|/2 és mindkét végpont összes szomszédja Q-ra esik.

A fenti ``szerencsétlen'' (ii) esetben, ahogy Dirac-tételnél Hamilton-utat Hamilton-körré zártuk Q itt is körré zárható.

Definíció: Legyen P egy legalább kettő hosszú út. Ha P két végpontja összekötött, akkor az összekötő él P-vel együtt egy kört ad, amelyet P triviális bezárásának nevezünk.

Decfiníció: Legyen P egy legalább kettő hosszú uv út. Ha P v végpontjának egy P-re eső szomszédját P csavarására használjuk, amely csavart út végpontja összekötött u-val (P és a csavart P kezdőpontja), akkor a csavart P-t zárhatjuk be egy körre. Az így kapott kört P csavart bezárásának nevezzük (amely fogalaom magában foglalja a triviális bezárás fogalmát).

Ha egy P út mindkét végpontjának legalább |V|/2 (elég lenne azt mondanunk, hogy legalább |V(P)|/2 darab) szomszédja esik P-re, akkor P csavart módon bezárható. Valóban az uv út v végpontjának P-re eső szomszédai mind egy csavaráshoz vezetnek, amely utak véponthalmaza egy legalább |V|/2 elemszámú U ponthalmaz. u P-re eső szomszédai is legalább |V|/2 elemű S halmazt alkotnak. U és S V(P)-{u} részhalmazai így lesz közös pontjuk, ami állításunk igazolásához vezet. Összegezve:

Lemma: Legyen P egy tetszőleges út egy egyszerű gráfban, amely teljesíti a Pósa-feltételt. Ekkor P-ből elindulva csavarások ismételgetesével, megfordítással, majd ismét csavarások ismételgetesével elérhetjük, hogy olyan Q-hoz jussunk, amelyre a következő két feltétel valamelyike teljesül
(i) mohó módon növelhető,
(ii) csavart módon bezárható.

A Q út körré alakítása azért jó, mert minden u pontjára teljesül, hogy az egyik erre illeszkedő él elhagyásával olyan uttá tehető, amely végpontja a kinézett csúcs. Azaz egy sokkal hatékonyabb eljárás mint a csavarás, amely csak fokszámnyi sok alternatív végponthoz vezet (szemben Q összes pontjával). Ha V(Q) (ami ugyanaz mint a kiinduló P ponthalmaza) valamely pontjának van V(Q)-n kívüli szomszédja, akkor Q növelhető.

Definíció: Egy P út bezárásos növelése alatt azt értjük, hogy P-t csvart módon körré alakítjuk (bezárjuk), a kör egy élet elhagyva egy utat nyerünk, amelyet mohó módon meghosszabítunk.

A bezárásos növelés biztosan fennáll, ha G gráfunk összefüggő és utunk ponthalmaza nem a teljes ponthalmaz. A Pósa-fétetel garantálja az összefüggőséget. Valóban. tegyük fel, hogy G nem öszefüggő. Legyen C a legkisebb pontszámú komponense. Legyen C pontszáma i<=|V|/2. Ekkor C összes pontja (i darab csúcs) olyan, hogy fokszáma kisebb legyen mint i. Ezt kizárja a Pósa-feltétel, ami az összefüggőséget igazolja. Így kaptuk a következőt.

Lemma: Legyen P egy tetszőleges út egy egyszerű gráfban, amely teljesíti a Pósa-feltételt. Ha P nem Hamilton-út, akkor P-ből elindulva csavarások ismételgetesével, megfordítással, majd ismét csavarások ismételgetesével elérhetjük, hogy olyan Q-hoz jussunk, amelyre a következő két feltétel valamelyike teljesül
(i) mohó módon növelhető,
(ii) bezárásos módon nmövelhető.

Következmény: Egy Pósa-feltételt teljesítő egyszerű gráfban van Hamilton-út. Ez a Hamilton-út egy korábbi lemma alapján körré zárható. Így kaptuk a következő tételt.

Tétel (Pósa Lajos tétele): Egy Pósa-feltételt teljesítő egyszerű gráfban van Hamilton-kör.


Pósa Lajos egy csodagyerekként indult matematikus. Első matematikus éveiről ő maga számol be a Természet Világa folyóiratban. Történetéről az interneten is olvashatunk.