MBNK11E és MBN111E

Lineáris algebra előadás

2015-2016. tanév, őszi félév


2015. aug. 31.

2015. szept. 3. és 7.

2015. szept. 10. és 14.

2015. szept. 17. és 21.

2015. szept. 24. és 28.

2015. okt. 1. és 5.

2015. okt. 8. és 12.

2015. okt. 15. és 19.

2015. okt. 22. és 26.

2015. okt. 29. és nov. 2.

2015. nov. 5. és 9.

2015. nov. 12. és 16.

2015. nov. 19. és 23.

2015. nov. 26. és 30.

2015. dec. 3.


2015. aug. 31.

Geometriai bevezető

Pontok, egyenesek, síkok egymáshoz viszonyított helyzetei a térben. Pont távolsága ponttól, egyenestől, síktól, sík és vele párhuzamos egyenes, illetve sík távolsága. Szög, szög mérése radiánban. Egyenes és őt metsző másik egyenes, illetve sík szöge, két metsző sík által bezárt szög. Merőlegesség. Alapvető geometriai transzformációk a síkon és a térben: pontra és egyenesre való tükrözés, pont körüli forgatás, egyenesre való merőleges vetítés, illetve pontra, egyenesre és síkra való tükrözés, egyenes körüli forgatás, egyenesre és síkra való merőleges vetítés. Körüljárás (irányítás) a síkon és a térben. Forgásszögek, szögfüggvények.

AZ ELŐADÁSON KIVETÍTETT FILE

(készítette: Szakács Nóra)

Szorgalmi feladat (beadás: szept. 3-án az előadáson): Írja le három sík lehetséges helyzeteit a térben (indoklás)!

2015. szept. 3. és 7.

A (sík- és térbeli) vektor klasszikus és koordináta-geometriai fogalma, kapcsolatuk. Pont és vektor koordinátái, kapcsolatuk. Műveletek vektorokkal (ellentett, skalárral való szorzás, összeadás és kivonás), műveleti-számolási tulajdonságok. Egy egyenesbe eső vektorok. Két nem egy egyenesbe eső vektort tartalmazó sík vektorai, és fordítva, e sík vektorainak felbontása az adott vektorok egyenesébe eső vektorok összegére. Egy síkba eső vektorok.

Házi feladat (beadás: szept. 9-i gyak.-on): 2.3. első fele (csak annak ellenőrzése, hogy a megadott vektorok nincsenek egy síkban).

A tér vektorainak előállítása három adott, nem egy síkba eső vektor egyenesébe eső vektor összegeként. Egyenesek megadása síkban és térben paraméteres alakban, síkban egyenlettel is, valamint a két megadási mód kapcsolata. Sík megadása térben paraméteres alakban és egyenlettel, a két megadási mód kapcsolata. Egyenes megadása két sík metszeteként, kapcsolat a paraméteres alakkal.

Házi feladat (beadás: szept. 9-i gyak.-on): 2.5.(a)

2015. szept. 10. és 14.

Belső szorzat, vektorhossz, merőlegesség, vektorok által bezárt szög a síkban és a térben. Síkban az egyenes, térben a sík normálvektoros egyenlete. Síkban két vektor által meghatározott paralelogramma területe és térbeli megfelelője. Az Rn vektortér és az Rn euklideszi tér. Vektorok lineáris kombinációja és vektorok által kifeszített (generált) részhalmaz Rn -ben. Egyenes, sík, hipersík Rn -ben.

Lineáris egyenletrendszerek

Lineáris egyenletek és egyenletrendszerek, általános alakjuk. Lineáris egyenletrendszer megoldásának fogalma és a megoldások geometriai jelentése, ellentmondó egyenletrendszerek. A középiskolás megoldási eljárással egyenértékű más módszer.

Házi feladat (beadás: szept. 16-i gyak.-on): 3.3.(f)

Lineáris egyenletrendszer mátrixa és bővített mátrixa, kapcsolat az egyenletrendszer és a bővített mátrixának átalakítása között. Elemi átalakítások lineáris egyenletrendszereken, vektorokon és mátrixok sorain. Az elemi átalakítások minden lineáris egyenletrendszert vele ekvivalensbe visznek. Gauss-elimináció, mátrix lépcsős alakra hozása, lineáris egyenletrendszer általános megoldása, kötött és szabad ismeretlenek. Általános megoldás megadása a lépcsős alakra hozás módszerének módosított változataival, az általános megoldás nem egyértelmű. Lineáris egyenletrendszer megoldásvektorainak megadása lineáris kombináció segítségével, paraméteres vektoros alak. Kapcsolat az általános megoldás és a megoldások paraméteres vektoros alakja között. Homogén lineáris egyenletrendszer megoldhatósága, általános megoldása és a megoldások paraméteres vektoros alakja. Kapcsolat a lineáris kombinációként való előállíthatóság és a lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága között. Tétel: Egy lineáris egyenletrendszerek pontosan akkor megoldható, ha konstans oszlopvektora előáll a mátrixa oszlopvektorainak lineáris kombinációjaként. Lineáris egyenletrendszer keresése, amelynek megoldásvektorai adottak. Leontyev kicserélési modellje, egyensúlyi árak.

Házi feladat (beadás: szept. 16-i gyak.-on): 3.2(c)

2015. szept. 17. és 21.

Az inhomogén lineáris egyenletrendszer és a hozzá tartozó homogén lineáris egyenletrendszer megoldásainak kapcsolata.

Mátrixok

A szumma és produktum jel használata, példák.

Műveletek mátrixokon: ellentett, skalárral való szorzás, összeadás és az ezekre vonatkozó számolási tulajdonságok; mátrixok szorzása, valamint a szorzásra --- beleérte a többi műveletet is --- vonatkozó számolási tulajdonságok. Ha az A mátrix sorvektorai a1,a2,…,am, a B mátrix oszlopvektorai pedig b1,b2,…,bp, akkor az AB szorzatmátrix sorvektorai a1B,a2B,…,amB, oszlopvektorai pedig Ab1,Ab2,…,Abp. A négyzetes, diagonális, szimmetrikus, alsó és felső trianguláris mátrix fogalma. Mátrix transzponáltja, a transzponálásra vonatkozó számolási tulajdonságok.

Házi feladat (beadás: szept. 23-i gyak.-on): 4.5(a)-beli 2., 4. és 5. kifejezés kiszámolása

A szorzat transzponáltjára vonatkozó összefüggés igazolása. Mátrix pozitív egész kitevős hatványai, hatványozás tulajdonságai, behelyettesítés polinomba. Lineáris egyenletrendszer mátrixos alakja, vektoregyenlet megoldása. Mátrixegyenletek (AX=B, XA=B, AXB=C) megoldása Gauss-eliminációval. Mátrix inverzének fogalma. Ha van inverz, akkor egy van; inverz, szorzat és transzponált inverze. Mátrix inverzének kiszámítása Gauss-eliminációval. Tétel: Ha A négyzetes mátrix és az AX=E mátrixegyenletnek van megoldása, akkor az szükségképpen A inverze.

Házi feladat (beadás: szept. 23-i gyak.-on): 4.9(e)

2015. szept. 24. és 28.

Elemi mátrixok. A tétel bizonyítása és alkalmazása annak többféle jellemzésére, hogy mely négyzetes mátrixoknak van inverze.

Determinánsok

Mely 2x2-es és 3x3-as mátrixoknak van inverze, az ilyen típusú mátrixok determinánsának fogalma, valamint kapcsolatuk két síkbeli vektor által meghatározott paralelogramma területével, illetve három térbeli vektor által meghatározott paralelepipedon térfogatával. Elemek komplementer és adjungált aldeterminánsa négyzetes mátrixban, tetszőleges négyzetes mátrix determinánsának rekurzív definíciója. Kifejtési tétel sorokra és azon tulajdonságok, hogy hogyan változik egy mátrix determinánsa a mátrixon végzett elemi sorátalakítások hatására. A trianguláris, speciálisan diagonális négyzetes mátrixok determinánsa.

Házi feladat (beadás: szept. 30-i gyak.-on): 5.1(d)

Determinánsok kiszámítását segítő további tulajdonságok. Négyzetes mátrix és transzponáltjának determinánsa azonos. Dualitási elv: mindazon tulajdonságok és állítások, amelyek érvényesek determináns soraira, azok érvényesek a determináns oszlopaira is. Módszer a determinánsok kiszámítására, a Vandermonde-determináns kiszámítása. Az elfajuló és nemelfajuló mátrix fogalma, kapcsolatuk a mátrixinverz létezésével. A determinánsok szorzástétele. A ferde kifejtés tétele, a nemelfajuló mátrixok inverzének megadása a mátrix elemeinek adjungáltjai és a mátrix determinánsa segítségével. Cramer-szabály.

Házi feladat (beadás: szept. 30-i gyak.-on): 5.3(d)

2015. okt. 1. és 5.

Mátrix aldeterminánsának, aldetermináns komplementerének és adjungált aldeterminánsának fogalma. Laplace-tétel: determináns több sor, illetve több oszlop szerinti kifejtése.

Vektorrendszerek, lineáris függőség és függetlenség

Emlékeztető a lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága és a vektorok lineáris kombinációként való előállíthatósága közötti kapcsolatra. A lineárisan független és lineárisan függő vektorrendszer fogalma, jellemzéseik, példák.

Házi feladat (beadás: okt. 14-i gyak.-on): 6.3(a)

Módszer lineárisan független vektorrendszer keresésére, bármely vektorrendszerben van olyan lineárisan független részrendszer, amely ugyanazt a vektorhalmazt feszíti ki, mint az eredeti vektorrendszer. Egy vektorrendszer lineárisan független részrendszerei között azok jellemzés, amelyek kifeszítik az eredeti vektorrendszer által kifeszített vektorhalmazt*. Egy vektorrendszer azon részrendszerei között, amelyek kifeszítik az eredeti vektorrendszer által kifeszített vektorhalmazt, a lineárisan függetlenek jellemzése. Példák ilyen lineárisan független részrendszer keresésére, és ennek kombinálása azzal, hogy egyúttal adott vektort ezek lineáris kombinációjaként is előállítsuk. Alkalmazás arra, hogy ha egy k-tagú vektorrendszerben van r-tagú olyan lineárisan független részrendszer, amely kifeszíti az eredeti vektorrendszer által kifeszített vektorhalmazt, akkor ebben a vektorhalmazban bármely lineárisan független vektorrendszer legfeljebb r-tagú. Következmény: egy vektorrendszer bármely két olyan lineárisan független részrendszere azonos elemszámú, amelyek kifeszítik az eredeti vektorrendszer által kifeszített vektorhalmazt. Ez a szám a vektorrendszer rangja. Példák. Vektorrendszer rangja nem változik elemi átalakításokkal. Példa.

Szorgalmi feladat (beadás: okt. 12-én az előadáson): A *-gal megjelölt állítás igazolása.

2015. okt. 8. és 12.

2015. okt. 8.: 1. zárthelyi dolgozat megírása.

Mátrix sor-, oszlop- és determinánsrangja, a mátrixok rangszámtétele. Példa. A nemelfajuló mátrixok jellemzése sorvektoraik, illetve oszlopvektoraik segítségével. Kronecker–Capelli-tétel. Megoldható lineáris egyenletrendszer általános megoldásában a kötött ismeretlenek száma egyenlő az egyenletrendszer mátrixának rangjával.

Altér, dimenzió

Az Rn vektortér alterének fogalma, példák. Innentől „vektortér”-en az Rn vektorterek altereit értjük. A homogén lineáris egyenletrendszerek megoldáshalmazai, illetve a vektorrendszer által kifeszített vektorhalmazok vektorteret alkotnak, ráadásul e két vektortércsalád egybe esik. Altér/vektortér generátorrendszerének és bázisának fogalma. Bázis megadása homogén lineáris egyenletrendszer megoldás-alterében és generált altérben (l. korábbiak). Minden vektortérnek, azaz az Rn vektorterek minden alterének van bázisa, és így minden vektortér megadható homogén lineáris egyenletrendszer megoldás-altereként és generátorrendszer segítségével is. Vektorok koordinátasora adott bázisban, példa. Az elemi átalakítások bázist bázisba visznek.

Házi feladat (beadás: okt. 14-i gyak.-on): 6.5(e)

2015. okt. 15. és 19.

Vektortér bármely két bázisa azonos elemszámú, a vektortér dimenziójának fogalma, példák. Homogén lineáris egyenletrendszer megoldás-altereként és generátorrendszer segítségével megadott vektorterek dimenziója. Lineárisan független vektorrendszer kiegészítése bázissá. Összefüggések az n dimenziós vektorterek lineárisan független vektorrendszereire, generátorrendszereire és bázisaira, valamint altereik dimenziójára. Alterek metszete és összege, ezek meghatározása homogén lineáris egyenletrendszer megoldás-altereként és generátorrendszer segítségével megadott alterek esetén. Alterek előállítása két olyan altér összegeként, amelyek metszete triviális, speciálisan az Rn vektortér előállítása egydimenziós és n-1 dimenziós altér összegeként. Az Rn vektortér mint páronként diszjunkt hipersíkok --- pontosabban adott n-1 dimenziós altér adott irányú eltoltjainak --- egyesítése és az MRI.

AZ ELŐADÁSON KIVETÍTETT FILE

(készítette: Szakács Nóra)

Az alterek dimenziótétele.

Házi feladat (beadás: okt. 21-i gyak.-on): 7.2(d)

A leképezés fogalma, a szürjektív, injektív és bijektív leképezések, példák. Lineáris leképezések vektorterek között, a vektortér-izomorfizmus fogalma, vektorterek lineáris transzformációi. Lineáris leképezések képtere és magtere, kapcsolatuk a szürjektivitással és az injektivitással. Példák, köztük a mátrixok által meghatározott lineáris leképezések, magjuk és képterük. A lineáris leképezések dimenziótétele és következménye: lineáris transzformáció pontosan akkor injektív, ha szürjektív. Lineáris leképezések szorzata.

Házi feladat (beadás: okt. 21-i gyak.-on): 7.4(k)(n)

2015. okt. 22. és 26.

A mátrixok által meghatározott lineáris leképezések szorzata. Lineáris leképezések ellentettje, skalárszorosa, összege, példák. Vektorterek izomorfiája, ha két vektortér izomorf, akkor dimenziójuk megegyezik. Minden n dimenziós vektortér izomorf az Rn vektortérrel, és a bizonyítás következményei, pl. a vektorhoz az adott bázisbeli koordinátasorát hozzárendelő lineáris leképezés tulajdonságai és alkalmazása.

Házi feladat (beadás: okt. 28-i gyak.-on): 8.2(c)

A mátrixok által meghatározott lineáris leképezések skalárszorosa, összege. Lineáris leképezés rangja, összefüggés lineáris leképezések szorzatának és tényezőinek rangja, illetve összegének és tagjainak rangja között. Lineáris leképezés mátrixa adott bázispárban, illetve lineáris transzformáció mátrixa adott bázisban, példák. Összefüggés a lineáris leképezésekre vonatkozó műveletek és a mátrixaikra vonatkozó műveletek között, valamint vektor lineáris leképezés melletti képének meghatározása a lineáris leképezés mátrixának ismeretében. A bázisáttérés mátrixa, összefüggés egy lineáris leképezés, illetve transzformáció különböző bázispárokban, illetve bázisokban felírt mátrixai között.

Házi feladat (beadás: okt. 28-i gyak.-on): 8.3(M)

2015. okt. 29. és nov. 2.

Lineáris leképezés rangja megegyezik bármely bázisban felírt mátrixának rangjával. A hasonló mátrixok fogalma, kapcsolat a lineáris transzformációkkal, hasonló mátrixok rangja. Lineáris transzformáció, illetve mátrix sajátvektora, sajátértéke, sajátaltere. Példák. Tétel: Egy lineáris transzformációnak pontosan akkor diagonális a mátrixa egy adott bázisban, ha a bázis a transzformáció sajátvektoraiból áll; ekkor a diagonális mátrix főátlójában éppen a báziselemek sajátértékei állnak. Tétel (előző tétel mátrixokra): Egy n-szer n-es mátrix pontosan akkor diagonalizálható, azaz hasonló egy diagonális mátrixhoz, ha az Rn vektortérnek van a mátrix sajátvektoraiból álló bázisa; ekkor a diagonális mátrix főátlójában éppen a báziselemek sajátértékei állnak. Mátrix adott sajátértékéhez tartozó sajátvektorok, sajátaltér meghatározása, karakterisztikus polinom és kapcsolata a sajátértékekkel. Példa mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak meghatározására. Hasonló mátrixok karakterisztikus polinomja --- és így nzoma és determinánsa is --- azonos, lineáris transzformáció karakterisztikus polinomja. Módszer illetve transzformáció különböző bázispárokban, illetve bázisokban felírt mátrixai között. Tétel: Egy n dimenziós vektortéren értelmezett lineáris transzformációnak pontosan akkor diagonális a mátrixa valamely bázisban [egy n-szer n-es mátrix pontosan akkor hasonló egy diagonális mátrixhoz], ha a lineáris transzformáció [mátrix] sajátaltereinek dimenzióösszege n.

Házi feladat (beadás: nov. 4-i gyak.-on): 8.8(e)

Kvadratikus alakok

A bilineáris és szimmetrikus bilineáris alak, valamint kvadratikus alak vektortéren, Minden kvadratikus alak egyetlen szimmetrikus bilineáris alakhoz tartozik. Bilineáris alak mátrixa. Egy bilineáris alak pontosan akkor szimmetrikus, ha mátrixa valamely / minden bázisban szimmetrikus. Kvadratikus alak mátrixa, kapcsolata a koordinátás alakkal. Szimmetrikus bilineáris alak, illetve kvadratikus alak különböző bázisokban felírt mátrixainak kapcsolata, bázisáttérés és nemelfajuló lineáris helyettesítés. Kanonikus alakú, illetve diagonális mátrixú kvadratikus alak. Kvadratikus alakok alaptétele: Minden kvadratikus alak nemelfajuló lineáris helyettesítéssel kanonikus alakra hozható; bármely vektortéren értelmezett kvadratikus alakhoz található olyan bázisa a vektortérnek, amelyben a kvadratikus alak mátrixa diagonális. Kvadratikus alak bármely bázisban felírt mátrixának ugyanaz a rangja. Normálalakú kvadratikus alak. Minden kvadratikus alak nemelfajuló lineáris helyettesítéssel normálalakra hozható.

Házi feladat (beadás: nov. 4-i gyak.-on): 9.3(h) [csak kanonikus alak, helyettesítés mátrixa és normálalak; definitségi osztály megállapítása nem feladat]

2015. nov. 5. és 9.

A kvadratikus alakok tehetetlenségi tétele: Bármilyen nemelfajuló helyettesítéssel is hozzuk normálalakra a kvadratikus alakot, abban mindig ugyanannyi 1 és ugyanannyi -1 együtthatójú tag lesz. Tehát a kvadratikus alak normálalakja egyértelműen meghatározott. A pozitív definit, pozitív szemidefinit, negatív definit, negatív szemidefinit és indefinit kvadratikus alak fogalma, jellemzésük normálalakjuk segítségével. A pozitív definit kvadratikus alakok mátrixának jellemzése főminoraival.

Euklideszi tér, ortogonalitás, főtengelytétel

Az Rn euklideszi tér, alterei is euklideszi terek az Rn-beli belső szorzással. Innentől „euklideszi tér-en az Rn euklideszi terek altereit értjük. Bunyakovszkij–Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség, háromszög-egyenlőtlenség. Két vektor által bezárt szög fogalma, példák. Emlékeztető a hipersík fogalmára n dimenziós térben, megadásuk nemtriviális egyenlettel és n-1 dimenziós altér eltoltjaként. Hipersík normálvektora mindkét megadási módban, vektor és hipersík által bezárt szög. Ortogonális vektorok fogalma, az ortogonális és az ortonormált vektorrendszer. Minden zérusvektort nem tartalmazó ortogonális vektorrendszer (speciálisan minden ortonormált vektorrendszer) lineárisan független. Az ortogonális, illetve ortonormált bázis definíciója, minden euklideszi térben van ortogonalitás bázis, és így ortonormált is.

Házi feladat (beadás: nov. 11-i gyak.-on): 10.3(g)

Gram–Schmidt-féle ortogonalizációs eljárás és következménye: minden zérusvektort nem tartalmazó ortogonális vektorrendszer (speciálisan minden ortonormált vektorrendszer) kiegészíthető ortogonális (speciálisan ortonormált) bázissá. Példa. Gram–Schmidt-féle ortogonalizációs eljárás normálással, QR-faktorizáció: minden olyan mátrix, amelynek oszlopvektorai lineárisan függetlenek, előáll QR alakban, ahol Q oszlopvektorai ortonormált vektorrendszert alkotnak, R pedig olyan négyzetes felsőtrianguláris mátrix, amelynek főátlójában minden elem pozitív. Példa. Euklideszi terek közötti izomorfizmus és izomorfia fogalma. Minden n dimenziós euklideszi tér izomorf az Rn euklideszi térrel és a bizonyítás következménye: n dimenziós euklideszi térben tetszőleges ortonormált bázisban koordinátázva a vektorokat, a koordinátákkal ugyanúgy számolunk, mint Rn-ben.

Házi feladat (beadás: nov. 11-i gyak.-on): 10.6(e)

2015. nov. 12. és 16.

Euklideszi terek közötti lineáris leképezések adjungáltja: létezésük és egyértelműségük. A lineáris leképezésnek és adjungáltjának ortonormált bázispárokban, illetve transzformáció esetén ortonormált bázisban felírt mátrixa egymás transzponáltja. Példák. Lineáris transzformációk adjungáltjának, skalárszorosának, összegének és szorzatának adjungáltja. Az ortogonális lineáris transzformáció fogalma, jellemzése; pl. norma, belső szorzat, illetve ortonormáltság megőrzése, adjungáltja és inverze egyenlő. Az ortogonális lineáris transzformációk mátrixa ortonormált bázisban, az ortogonális mátrix fogalma és tulajdonságai: sor- és oszlopvektor-rendszere ortonormált, transzponáltja és inverze egyenlő. Az ortogonális mátrixok sajátértékei és determinánsa.

Házi feladat (beadás: nov. 18-i gyak.-on): 11.3(a)(g)

Ortonormált bázisról más bázisra való áttérés mátrixa pontosan akkor ortogonális, ha a másik bázis is ortonormált. Az önadjungált lineáris transzformáció fogalma. Egy lineáris transzformáció pontosan akkor önadjungált, ha valamely [minden] ortonormált bázisban szimmetrikus a mátrixa. Példák. Minden szimmetrikus mátrixnak van sajátértéke. Szimmetrikus mátrix karakterisztikus polinomja, a sajátértékek multiplicitása. Főtengelytétel (lineáris transzformációs alak): Egy V euklideszi tér minden önadjungált lineáris transzformációja esetén van V-nek olyan ortonormált bázisa, amely az önadjungált lineáris transzformáció sajátvektoraiból áll. (Az ilyen bázisban az önadjungált lineáris transzformáció mátrixa diagonális, a főátlóban az önadjungált lineáris transzformáció sajátértékei állnak, mindegyik annyiszor, mint a megfelelő sajátérték multiplicitása a karakterisztikus polinomban.) Főtengelytétel (mátrixos alak): Bármely A szimmetrikus mátrixhoz van olyan Q valós ortogonális mátrix, amelyre a D=Q-1AQ mátrix diagonális. (Az ilyen Q mátrixok esetén D főátlójában A sajátértékei állnak, mindegyik annyiszor, mint a megfelelő sajátérték multiplicitása A karakterisztikus polinomjában.) Főtengelytétel (kvadratikus alakokra): Egy V euklideszi téren értelmezett bármely q kvadratikus alakhoz létezik V-nek olyan ortonormált bázisa, amelyben q mátrixa diagonális [azaz amelyben q koordinátás alakja kanonikus]. (A mátrix főátlójában ekkor q bármely ortonormált bázisában felírt mátrixának sajátértékei állnak, mindegyik annyiszor, amennyi a megfelelő sajátérték multiplicitása a karakterisztikus polinomban.) Következmények: Minden szimmetrikus mátrix hasonló egy diagonális mátrixhoz, és két szimmetrikus mátrix pontosan akkor hasonló, ha karakterisztikus polinomjaik egyenlők. Egy euklideszi téren értelmezett kvadratikus alak akkor és csak akkor pozitív definit, ha minden sajátértéke pozitív. Példák.

Házi feladat (beadás: nov. 18-i gyak.-on): 11.5(j)

2015. nov. 19. és 23.

2015. nov. 19.: 2. zárthelyi dolgozat megírása.

Példák (folyt.). Egy képtömörítési eljárás a főtengelytétel alkalmazásával.

AZ ELŐADÁSON KIVETÍTETT FILE

Absztrakt vektorterek

2015. nov. 26. és 30.2015. dec. 3.

Vissza az elejére