MMN112

Csoportelmélet

(2015-2016. tanév, őszi félév)

TUDNIVALÓKA tárgy felvétele:

A Csoportelmélet tárgyat --- beleértve az előadást és a gyakorlatot is --- csak az veheti fel, aki már teljesített bevezető absztrakt algebra kurzus(oka)t. Matematikus, illetve Alkalmazott matematikus mesterszakon a Csoportelmélet tárgy előfeltétele az MBN511p Algebra és alkalmazásai, illetve az MBN412p Alkalmazott algebra felzárkóztató kurzus teljesítése, Matematika alapszakon pedig az MBN311/412 Alkalmazott algebra vagy az MBN411 Absztrakt algebra tárgyé. A tárgy megértéséhez szükségesek számelméleti, lineáris algebrai és absztrakt algebrai előismeretek.

A tárgy célja:

A magasabb csoportelmélet legfontosabb fogalmainak és eredményeinek ismertetése.

Tematika:

Ajánlott irodalom:

Bálintné Szendrei Mária, Czédli Gábor, Szendrei Ágnes: Absztrakt algebrai feladatok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985, 1988; JATE Press, Szeged, 1993, 1998; Polygon, Szeged, 2005.
Csákány Béla: Algebra, JATE jegyzet, Tankönyvkiadó, 1980.
Fried Ervin: Általános algebra, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Fuchs László: Algebra, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1972; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába, Typotex, Budapest, 2007.

Előadás és gyakorlat:

Az előadásokon elhangzik a tematikának megfelelő elméleti anyag: fogalmak (definíciók), összefüggéseik (állítások, tételek, legtöbbször bizonyításaikkal együtt), példák. A gyakorlat célja az, hogy az előadáson elhangzott absztrakt fogalmakat és összefüggéseket minél több --- egyszerű és kevésbé egyszerű --- példán keresztül megértsék, gyakorolják, valamint ismereteiket elmélyítsék. Ennek a munkának elengedhetetlen előfeltétele, hogy tudják az előadáson elhangzott fogalmakat és összefüggéseket, és meghatározó része az önálló feladatmegoldás. A gyakorlattal kapcsolatban a további részleteket a gyakorlatvezető, Dr. Hartmann Miklós honlapján találják meg.

Az előadás és gyakorlat együtt van kreditelve. Így a gyakorlat önállóan nem teljesíthető, a gyakorlaton nyújtott teljesítmény a vizsga érdemjegyébe számít.

Vizsga:

Vizsgát az tehet, azaz az ETR-ben csak az jelentkezhet fel vizsgára, aki a gyakorlaton legalább 40 pontot ért el.

A vizsgázó a szóbeli vizsgán az utolsó előadás után e honlapon megjelenő tételjegyzékben szereplő témakörök közül véletlenszerűen húz, és abból önállóan felel, illetve kérdésekre válaszol. A felelet elengedhetetlen része a témakörhöz tartozó --- esetleg korábbi tanulmányok során bevezetett, illetve bizonyított --- definíciók, illetve tételek pontos ismerete, valamint a jelen tárgy keretében elhangzott bizonyítások megfelelő szintű ismerete (alacsonyabb érdemjegyhez elegendő a könnyebb bizonyításoké). A vizsgán a félév anyagának bármely témájából --- beleértve a tárgyalásához szükséges korábban tanult ismereteket is --- elhangozhat kérdés. A vizsga eredménye kb. 50-50% arányban függ a gyakorlaton és a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítménytől.Vissza az elejére