MMN112E

Csoportelmélet előadás

2015-2016. tanév, őszi félév


2015. szept. 1.

2015. szept. 8.

2015. szept. 15.

2015. szept. 22.

2015. szept. 29.

2015. okt. 6.

2015. okt. 13.

2015. okt. 20.

2015. okt. 27.

2015. nov. 3.

2015. nov. 10.

2015. nov. 17.

2015. nov. 24.

2015. dec. 1.2015. szept. 1.

Permutációcsoportok, csoporthatások, a Cayley-tétel általánosítása

Példák permutációcsoportokra: SA, Sn, An, V, a Cayley-tételben kapott permutációcsoportok, Dn (mint a sík, illetve mint a csúcsok halmazán értelmezett permutációcsoport), Aut G, Inn G, GL(V), SL(V); az n-edfokú lineáris permutációcsoport. Permutációcsoportok, illetve permutációk pályái és tartománya, példák. Elem, illetve részhalmaz stabilizátora permutációcsoportban. Az a elemet tartalmazó pálya elemszáma megegyezik az a elem stabilizátorának indexével. A tranzitív permutációcsoport fogalma, példák. Tranzitív permutációcsoportban az elemek stabilizátorai egymás konjugáltjai.

2015. szept. 8.

A kommutatív és tranzitív permutációcsoportok rendje. A csoporthatás fogalma, leírása csoporthomomorfizmussal, a csoporthatás magja; hű hatások és kapcsolatuk a permutációcsoportokkal. Csoporthatás, illetve csoportelem pályái és tartománya. Csoporthatás esetén elem, illetve részhalmaz stabilizátora. Az a elemet tartalmazó pálya elemszáma megegyezik az a elem stabilizátorának indexével. A tranzitív csoporthatás fogalma. E fogalmak és tulajdonságok kapcsolata a megfelelő permutációcsoportokra vonatkozó fogalmakkal és tulajdonságokkal. Példák: Cayley-tételbeli hatás, vektortéren hat a test multiplikatív csoportja, minden csoport konjugálással hat az alaphalmazán, valamely normálosztójának alaphalmazán, részhalmazainak halmazán, továbbá csoport hatása adott részcsoportja szerinti jobb oldali mellékosztályain, és az ennek megfelelő csoporthomomorfizmus: az általánosított Cayley-ábrázolás; a konjugáltsági osztályok mint csoporthatás pályái, elem, illetve részhalmaz centralizátora és normalizátora mint stabilizátor. Az általánosított Cayley-ábrázolás magja a részcsoportban lévő legnagyobb normálosztó. Ha egy véges egyszerű csoportnak van n (>1) indexű részcsoportja, akkor a csoport rendje n! osztója. A centralizátorokra és normalizátorokra vonatkozó alaptulajdonságok: egyelemű halmaz (= elem) normalizátora és centralizátora, halmaz és elemeinek centralizátora.

2015. szept. 15.

Csoport centruma mint centralizátor, a centralizátor normálosztó a normalizátorban, normálosztó és normalizátora. A részcsoport normalizátora a legbővebb olyan részcsoport, amelyben a részcsoport normálosztó.

Csoportbővítések, csoportok szemidirekt szorzata

A csoportok direkt szorzatáról tanultak (külső és belső direkt szorzat két és több tényezőre és kapcsolatuk, direkt felbonthatóság, véges Abel-csoportok alaptétele) átismétlése.

Csoporthatás csoporton: megadásuk csoporthomomorfizmussal, számolási szabályok. Csoportok (`külső') szemidirekt szorzatának fogalma. Az L*K --- az előadáson használt jel html file-ban nincs, ezért itt csillagot használunk --- szemidirekt szorzat első projekciója szürjektív homomorfizmus, melynek magja, K, izomorf K-val, a szerinte vett faktorcsoport pedig L-lel. Az L*K csoport egy L-lel izomorf részcsoportja L, melyre teljesül, hogy L*K = LK, valamint K és L metszete triviális. A `belső' szemidirekt szorzat fogalma.

2015. szept. 22.

Jellemzési tétel arra, hogy adott G csoport, H részcsoportja és N normálosztója esetén mikor teljesül G=H*N. A `külső' és `belső' szemidirekt szorzat kapcsolata: (1) a `belső' szemidirekt szorzat által indukált hatás, (2) a `külső' szemidirekt szorzatot definiáló hatás és a hozzá tartozó belső szemidirekt szorzat által indukált hatás kapcsolata; (3) adott G,K,L csoportok esetén G pontosan akkor izomorf valamely L*K szemidirekt szorzattal, ha van G-ben olyan H részcsoport és N normálosztó, amelyek rendre izomorfak L-lel, illetve K-val, és amelyekre G = H*N. Példák: direkt szorzat; S3=[(1 2)]*A3, az általa indukált hatás; S4=S3*V (itt S3 a 4-et nem mozgató permutációk részcsoportja), az általa indukált hatás; Dn=[t]*[a], az általa indukált hatás; Ln=Ln(0)*Ln(1), az általa indukált hatás. A csoportbővítés fogalma, példák.

2015. szept. 29.

A széteső csoportbővítés fogalma. A széteső bővítések jellemzése szemidirekt szorzattal. Egy G csoport automorfizmusainak és bővítéseiben a belső automorfizmusok G-re való megszorításainak kapcsolata, a G csoport holomorfja. A karakterisztikus részcsoport fogalma, jellemzésük bővítések normálosztóiként.

Szabad csoportok, csoportok megadása definiáló relációkkal

A szabad algebra fogalma adott halmaz fölött azonos típusú algebrák egy absztrakt osztályában, egyértelműsége (izomorfiától eltekintve). Szabad algebrák homomorf képei. Szabad algebrák részalgebra-képzésre zárt algebraosztályokban, szabad generátorrendszer. Adott halmaz (ábécé) feletti szavak monoidja --- ez az adott halmaz feletti szabad monoid egy modellje.

2015. okt. 6.

Az elemi redukálás és a redukált szó fogalma az (XuX')* szabad monoidban. Minden szóból rövidítéssel redukált szó kapható. Adott szóból bármilyen rövidítéssel ugyanahhoz a redukált szóhoz jutunk; ezt nevezzük a szó redukált alakjának. Az X szabad generátorrendszerű szabad csoport modellje: GX, amelynek alaphalmaza az (XuX')*-beli redukált szavak összessége, és amelyen a szorzás a következő: tetszőleges u,v redukált szóra u.v az uv szó redukált alakja. G{a} a végtelen ciklikus csoport. Minden csoport izomorf valamely szabad csoport faktorcsoportjával. Csoportok megadása definiáló relációkkal: [X | R] = GX / N, ahol N az R részhalmaz által generált normálosztó GX-ben. A definiáló relációk „jelentése”; példa: [x | xn] az n-edrendű ciklikus csoport. Dyck tételnek két alakja: 1. Ha a H = [X] csoport teljesíti az R (GX-beli) relációkat (azaz az összes R-beli szó `értékét kiszámolva H-ban' 1-et kapunk), akkor H az [X | R] csoport homomorf képe. 2. Ha az [X | R] és [X | S] csoportokban R az S részhalmaza, akkor [X | S] az [X | R] homomorf képe. További példák definiáló relációkkal történő megadásra: (1) [a, t | an, t2, (at)2] izomorf a Dn diédercsoporttal, (2) [a, b | am, bn, a-1b-1ab] izomorf Zm és Zn direkt szorzatával. Az [X | R] és [Y | S] (X és Y idegenek) csoportok direkt szorzata megadása definiáló relációkkal: [XuY | T], ahol T=RuSu{x-1y-1xy : x eleme X-nek, y eleme Y-nak} (bizonyítás nélkül).

2015. okt. 13.

Az n-edfokú szimmetrikus csoport megadása definiáló relációkkal: [t1, t2, …, tn-1 | ti2, (titi+1)3, (titj)2 minden olyan i,j-re 1 és n között, ahol i-j legalább 2].

Sylow-tételek

A konjugáltsági osztályok elemszáma, osztályegyenlet véges csoportokban. A p-csoport, p-részcsoport és p-Sylow-részcsoport fogalma (p prímszám). A p-csoportok centruma nemtriviális. A p2 és p3 rendű csoportok. A p-csoportok minden maximális részcsoportja normálosztó, melynek indexe p. Ha G véges csoport, p prímszám, m pedig olyan pozitív egész, amelyre pm a G rendjének osztója, akkor G-ben van pm rendű részcsoport; sőt, az ilyen részcsoportok száma kongruens 1-gyel modulo p.

2015. okt. 20.

Ha G véges csoport, H egy p-részcsoportja, P pedig egy p-Sylow-részcsoportja, akkor H benne van P egy konjugáltjában. Sylow I. és II. tétele: Ha G véges csoport, a p prímszám G rendjének osztója, akkor G-ben van p-Sylow-részcsoport, és G-ben a p-Sylow-részcsoportok száma kongruens 1-gyel modulo p. Sylow III. tétele: Ha G véges csoport, a p prímszám G rendjének osztója, akkor G-ben bármely két p-Sylow-részcsoport egymás konjugáltja. Megjegyzések, kiegészítések a Sylow-tételekhez: 1. Sylow I. és II. tételének állítása igaz általánosabban is, „ p-Sylow-részcsoport” helyett „ p-részcsoport”-ra. 2. Ha G véges csoport, a p prímszám G rendjének osztója, akkor G-ben a p-Sylow-részcsoportok száma osztja [G:P]-t, ahol P egy p-Sylow-részcsoport G-ben. 3. Cauchy-tétel: Ha G véges csoport, a p prímszám G rendjének osztója, akkor van G-ben p rendű elem; sőt, ezek száma -1-gyel kongruens modulo p. 1. Ha G véges csoport, a p prímszám G rendjének osztója, és egyetlen p-Sylow-részcsoport van G-ben, akkor az normálosztó; fordítva, ha G-ben az egyik p-Sylow-részcsoport normálosztó, akkor ő az egyetlen p-Sylow-részcsoport G-ben. A pq (p,q prímszám, p>q) rendű csoportok meghatározása izomorfia erejéig. A 12-nél kisebb rendű csoportok megadása izomorfia erejéig.

2015. okt. 27.

Ha G véges csoport, p prímszám, P pedig p-Sylow-részcsoport G-ben, akkor NG(NG(P))=NG(P).

Nilpotens csoportok

Az i-edik (i nemnegatív egész) centrum fogalma (jelölés: Zi(G)), csoport felső centrális lánca --- tagjai a csoport normálosztói, monoton növő lánc. A nilpotens csoport fogalma, csoport nilpotenciaosztálya. Minden Abel-csoport, illetve minden véges p-csoport nilpotens. Két elem kommutátorának, illetve két részcsoport kölcsönös kommutátorának fogalma. Csoport alsó centrális lánca --- tagjai: Gamma i (G). Két karakterisztikus részcsoport kölcsönös kommutátora karakterisztikus részcsoport. Az alsó és felső centrális lánc tagjai is a csoport karakterisztikus részcsoportjai, és az alsó centrális lánc monoton csökkenő lánc. Tétel: Nilpotens csoport alsó és felső centrális lánca azonos hosszúságú. A bizonyítás következménye: Ha a G csoport nilpotenciaosztálya s, akkor tetszőleges i (i=0,1,...,s) indexre Gamma i (G) részcsoport Zs-i(G)-ben.

2015. nov. 3.

Nilpotens csoport minden részcsoportja és minden faktorcsoportja nilpotens. Véges sok nilpotens csoport direkt szorzata nilpotens. Tétel: Tetszőleges véges G csoportra ekvivalensek a következők: (1) G nilpotens, (2) G minden Sylow-részcsoportjai normálosztó, (3) G a Sylow-részcsoportjainak direkt szorzata.

Feloldható csoportok

Csoport normálláncának, illetve a normállánc faktorainak definíciója, a feloldható csoport fogalma. Példák: minden nilpotens (és így minden Abel-féle) csoport feloldható, minden diédercsoport feloldható, Sn pontosan akkor feloldható, ha n<5.

2015. nov. 10.

Csoport kommutátorcsoportjának, illetve i-edik (i nemnegatív egész) kommutátorcsoportjának fogalma (jelölés: G(i)), csoport kommutátorlánca. A kommutátorlánc tagjai karakterisztikus részcsoportok, faktorai Abel-félék. Feloldható csoportok jellemzési tétele: Tetszőleges G csoportra ekvivalensek a következők: (1) G feloldható, (2) van olyan k, amelyre G(k) triviális, (3) G-nek van normálosztókból [karakterisztikus részcsoportokból] álló olyan normállánca, amelynek faktorai Abel-félék; ha G véges, akkor ezekkel ekvivalens még (4) G-nek van olyan normállánca, amelynek faktorai prímrendűek. Feloldható csoport minden részcsoportja és faktorcsoportja feloldható. Feloldható csoport feloldható csoporttal vett bővítése is feloldható. A feloldható csoportok osztálya a legszűkebb olyan csoportosztály, amely tartalmazza az összes Abel-csoportot, és amely zárt a bővítésekre. Normállánc finomítása, kompozíciólánc. Egy normállánc pontosan akkor kompozíciólánc, ha faktorai egyszerűek. Minden véges csoportnak van kompozíciólánca, de pl. a végtelen ciklikus csoportnak nincsen.

2015. nov. 17.

Schreier-Zassenhaus-féle finomítási tétel (bizonyítás vázlata): Tetszőleges csoport bármely két normálláncának van egy-egy olyan finomítása, amelyek faktorainak rendszere izomorfiától eltekintve ugyanaz. Jordan-Hölder-tétel: Ha egy csoportnak van kompozíciólánca, akkor bármely két kompozíciólánca azonos hosszúságú, és a faktorainak rendszere izomorfiától eltekintve ugyanaz.

Lineáris csoportok

Lineáris algebrai ismétlés: lineáris transzformáció mátrixa adott bázisban, áttérés másik bázisra; mátrixok sorainak elemi átalakításai, előállításuk mátrixszorzással; az általános és a speciális lineáris csoportok centruma. A projektív általános és a projektív speciális lineáris csoport fogalma, elemszámuk véges test felett. Minden GL(K,n)-beli mátrix olyan diagonális alakra hozható csak „egyik sorhoz hozzáadjuk másik sor konstansszorosát” elemi átalakításokkal, amelyben az utolsó kivételével minden főátlóbeli elem 1.

2015. nov. 24.2015. dec. 1.

Vissza az elejére