MMN112E

Csoportelmélet előadás

2015-2016. tanév, őszi félév


2015. szept. 1.

2015. szept. 8.

2015. szept. 15.

2015. szept. 22.

2015. szept. 29.

2015. okt. 6.

2015. okt. 13.

2015. okt. 20.

2015. okt. 27.

2015. nov. 3.

2015. nov. 10.

2015. nov. 17.

2015. nov. 24.

2015. dec. 1.2015. szept. 1.

Permutációcsoportok, csoporthatások, a Cayley-tétel általánosítása

Példák permutációcsoportokra: SA, Sn, An, V, a Cayley-tételben kapott permutációcsoportok, Dn (mint a sík, illetve mint a csúcsok halmazán értelmezett permutációcsoport), Aut G, Inn G, GL(V), SL(V); az n-edfokú lineáris permutációcsoport. Permutációcsoportok, illetve permutációk pályái és tartománya, példák. Elem, illetve részhalmaz stabilizátora permutációcsoportban. Az a elemet tartalmazó pálya elemszáma megegyezik az a elem stabilizátorának indexével. A tranzitív permutációcsoport fogalma, példák. Tranzitív permutációcsoportban az elemek stabilizátorai egymás konjugáltjai.

2015. szept. 8.

A kommutatív és tranzitív permutációcsoportok rendje. A csoporthatás fogalma, leírása csoporthomomorfizmussal, a csoporthatás magja; hű hatások és kapcsolatuk a permutációcsoportokkal. Csoporthatás, illetve csoportelem pályái és tartománya. Csoporthatás esetén elem, illetve részhalmaz stabilizátora. Az a elemet tartalmazó pálya elemszáma megegyezik az a elem stabilizátorának indexével. A tranzitív csoporthatás fogalma. E fogalmak és tulajdonságok kapcsolata a megfelelő permutációcsoportokra vonatkozó fogalmakkal és tulajdonságokkal. Példák: Cayley-tételbeli hatás, vektortéren hat a test multiplikatív csoportja, minden csoport konjugálással hat az alaphalmazán, valamely normálosztójának alaphalmazán, részhalmazainak halmazán, továbbá csoport hatása adott részcsoportja szerinti jobb oldali mellékosztályain, és az ennek megfelelő csoporthomomorfizmus: az általánosított Cayley-ábrázolás; a konjugáltsági osztályok mint csoporthatás pályái, elem, illetve részhalmaz centralizátora és normalizátora mint stabilizátor. Az általánosított Cayley-ábrázolás magja a részcsoportban lévő legnagyobb normálosztó. Ha egy véges egyszerű csoportnak van n (>1) indexű részcsoportja, akkor a csoport rendje n! osztója. A centralizátorokra és normalizátorokra vonatkozó alaptulajdonságok: egyelemű halmaz (= elem) normalizátora és centralizátora, halmaz és elemeinek centralizátora.

2015. szept. 15.

Csoport centruma mint centralizátor, a centralizátor normálosztó a normalizátorban, normálosztó és normalizátora. A részcsoport normalizátora a legbővebb olyan részcsoport, amelyben a részcsoport normálosztó.

Csoportbővítések, csoportok szemidirekt szorzata

A csoportok direkt szorzatáról tanultak (külső és belső direkt szorzat két és több tényezőre és kapcsolatuk, direkt felbonthatóság, véges Abel-csoportok alaptétele) átismétlése.

Csoporthatás csoporton: megadásuk csoporthomomorfizmussal, számolási szabályok. Csoportok (`külső') szemidirekt szorzatának fogalma. Az L*K --- az előadáson használt jel html file-ban nincs, ezért itt csillagot használunk --- szemidirekt szorzat első projekciója szürjektív homomorfizmus, melynek magja, K, izomorf K-val, a szerinte vett faktorcsoport pedig L-lel. Az L*K csoport egy L-lel izomorf részcsoportja L, melyre teljesül, hogy L*K = LK, valamint K és L metszete triviális. A `belső' szemidirekt szorzat fogalma.

2015. szept. 22.

Jellemzési tétel arra, hogy adott G csoport, H részcsoportja és N normálosztója esetén mikor teljesül G=H*N. A `külső' és `belső' szemidirekt szorzat kapcsolata: (1) a `belső' szemidirekt szorzat által indukált hatás, (2) a `külső' szemidirekt szorzatot definiáló hatás és a hozzá tartozó belső szemidirekt szorzat által indukált hatás kapcsolata; (3) adott G,K,L csoportok esetén G pontosan akkor izomorf valamely L*K szemidirekt szorzattal, ha van G-ben olyan H részcsoport és N normálosztó, amelyek rendre izomorfak L-lel, illetve K-val, és amelyekre G = H*N. Példák: direkt szorzat; S3=[(1 2)]*A3, az általa indukált hatás; S4=S3*V (itt S3 a 4-et nem mozgató permutációk részcsoportja), az általa indukált hatás; Dn=[t]*[a], az általa indukált hatás; Ln=Ln(0)*Ln(1), az általa indukált hatás. A csoportbővítés fogalma, példák.

2015. szept. 29.

A széteső csoportbővítés fogalma. A széteső bővítések jellemzése szemidirekt szorzattal. Egy G csoport automorfizmusainak és bővítéseiben a belső automorfizmusok G-re való megszorításainak kapcsolata, a G csoport holomorfja. A karakterisztikus részcsoport fogalma, jellemzésük bővítések normálosztóiként.

Szabad csoportok, csoportok megadása definiáló relációkkal

A szabad algebra fogalma adott halmaz fölött azonos típusú algebrák egy absztrakt osztályában, egyértelműsége (izomorfiától eltekintve). Szabad algebrák homomorf képei. Szabad algebrák részalgebra-képzésre zárt algebraosztályokban, szabad generátorrendszer. Adott halmaz (ábécé) feletti szavak monoidja --- ez az adott halmaz feletti szabad monoid egy modellje.

2015. okt. 6.

Az elemi redukálás és a redukált szó fogalma az (XuX')* szabad monoidban. Minden szóból rövidítéssel redukált szó kapható. Adott szóból bármilyen rövidítéssel ugyanahhoz a redukált szóhoz jutunk; ezt nevezzük a szó redukált alakjának. Az X szabad generátorrendszerű szabad csoport modellje: GX, amelynek alaphalmaza az (XuX')*-beli redukált szavak összessége, és amelyen a szorzás a következő: tetszőleges u,v redukált szóra u.v az uv szó redukált alakja. G{a} a végtelen ciklikus csoport. Minden csoport izomorf valamely szabad csoport faktorcsoportjával. Csoportok megadása definiáló relációkkal: [X | R] = GX / N, ahol N az R részhalmaz által generált normálosztó GX-ben. A definiáló relációk „jelentése”; példa: [x | xn] az n-edrendű ciklikus csoport. Dyck tételnek két alakja: 1. Ha a H = [X] csoport teljesíti az R (GX-beli) relációkat (azaz az összes R-beli szó `értékét kiszámolva H-ban' 1-et kapunk), akkor H az [X | R] csoport homomorf képe. 2. Ha az [X | R] és [X | S] csoportokban R az S részhalmaza, akkor [X | S] az [X | R] homomorf képe. További példák definiáló relációkkal történő megadásra: (1) [a, t | an, t2, (at)2] izomorf a Dn diédercsoporttal, (2) [a, b | am, bn, a-1b-1ab] izomorf Zm és Zn direkt szorzatával. Az [X | R] és [Y | S] (X és Y idegenek) csoportok direkt szorzata megadása definiáló relációkkal: [XuY | T], ahol T=RuSu{x-1y-1xy : x eleme X-nek, y eleme Y-nak} (bizonyítás nélkül).

2015. okt. 13.2015. okt. 20.2015. okt. 27.2015. nov. 3.2015. nov. 10.2015. nov. 17.2015. nov. 24.2015. dec. 1.

Vissza az elejére