Alkalmazott algebra előadás

2014-2015. tanév, tavaszi félév


2015. febr. 2, 5.

2015. febr. 9, 12.

2015. febr. 16,19.

2015. febr. 23, 26.

2015. márc. 2, 5.

2015. márc. 9, 12.

2015. márc. 16, 19.

2015. márc. 23, 26.

2015. márc. 30, ápr. 2.

2015. ápr. 13, 16.

2015. ápr. 20, 23.

2015. ápr. 27, 30.

2015. máj. 4, 7.

2015. máj. 11, 14.2015. febr. 2, 5. (100 + 50 perc)

Tárgy tematikájának ismertetése, előfeltételek, tárgy teljesítése, stb.

Csoportok

Csoport fogalma. Példák (többek között): általános lineáris csoportok, szimmetrikus csoportok, alakzatok szimmetria- és mozgáscsoportja, diédercsoportok. Elem egész kitevős hatványozása csoportban. Multiplikatív és additív írásmód.

A mozgatott elemek halmaza. A ciklus fogalma.

Magasabb lineáris algebra

Konvenciók (jobbról írás, bázisáttérés mátrixa, jelölések Szabó László jegyzete alapján). A Lineáris algebra tárgyból szükséges legalapvetőbb ismeretek átismétlése.

Emlékeztető: alterek összegének definíciója, U1+...+Uk a legszűkebb olyan altér, amely tartalmazza U1,...,Uk-t. Definíció: A V vektortér az U1,...,Uk altereinek direkt összege, ha V minden eleme egyértelműen előáll U1,...,Uk-beli vektorok összegeként. Tétel: Bármely V véges dimenziós vektortér tetszőleges U1,...,Uk altereire ekvivalensek a következők: (1) a V vektortér az U1,...,Uk altereinek direkt összege; (2) az U1,...,Uk alterek tetszőleges E1,...,Ek bázisaira az utóbbiak összessége bázis V-ben; (3) az U1,...,Uk altereknek van olyan E1,...,Ek bázisa, amelyre az utóbbiak összessége bázis V-ben; (4) V= U1+...+Uk, és tetszőleges i>1 indexre Ui és U1+...+Ui-1 metszete triviális.

2015. febr. 9, 12. (100 + 50 perc)

Az idegen permutációk fogalma, az idegen permutációk felcserélhetők, az idegen permutációk szorzata által mozgatott elemek. Permutációk előállítása páronként idegen ciklusok szorzataként. Példák, szorzás, hatványozás idegen ciklusos alakban. Permutációk előállítása transzpozíciók szorzataként. Tétel a transzpozíciók szorzataként történő előállításban fellépő tényezők számának paritásáról. Páros és páratlan permutáció, a paritás és a műveletek kapcsolata. Az n-edfokú alternáló csoport: An.

Csoport ekvivalens definíciói: asszociatív művelet esetén az invertálhatóság ekvivalens az egységelem és inverzelemek létezésével.

A lineáris transzformációk, illetve négyzetes mátrixok sajátértékeivel, sajátvektoraival és karakterisztikus polinomjával kapcsolatos alapfogalmak és összefüggések átismétlése. Lineáris transzformáció, illetve mátrix sajátaltereinek fogalma. Egy vektortér lineáris transzformációjának mátrixa pontosan akkor diagonális egy adott bázisban, ha a bázis a lineáris transzformáció sajátvektoraiból áll. Ebben az esetben a báziselemek közül pontosan annyi tartozik a c sajátértékhez, amennyi a c-hez tartozó sajátaltér dimenziója. Továbbá az egyes sajátértékekhez tartozó báziselemek által generált alterek éppen a megfelelő sajátalterek, és a vektortér előáll a lineáris transzformáció sajátaltereinek direkt összegeként.

Az euklideszi tér fogalma, az Rn euklideszi tér (a standard belső szorzással).

2015. febr. 16, 19. (100 + 50 perc)

Elem rendje és tulajdonságai. Az n-edfokú szimmetrikus csoport elemeinek rendje. Véges Abel-csoportban van olyan elem, melynek rendje az összes elemrend többszöröse. A részcsoport fogalma, szükséges és elegendő feltétel arra, hogy csoport valamely részhalmaza részcsoport legyen. Részcsoportok metszete részcsoport, részhalmaz által generált részcsoport, csoport generátorrendszere, részhalmaz által generált részcsoport megadása a részhalmaz elemeivel.

Bunyakovszkij-Cauchy-Schwarz-egyenlőtlenség, nemnulla vektorok szöge, háromszög-egyenlőtlenség, ortogonális (v. merőleges) vektorok; vektor, illetve altér ortogonális komplementuma; ortogonális, illetve ortonormált vektorrendszerek fogalma és lineáris függetlenségük. Minden euklideszi térben van ortonormált bázis. Gram-Schmidt-féle eljárás.

2015. febr. 23, 26. (100 + 50 perc)

Példák: Sn és An néhány generátorrendszere. A ciklikus csoport fogalma, elemei. Ciklikus csoport minden részcsoportja ciklikus, a ciklikus csoportok összes részcsoportja.

Az izomorfizmus fogalma. Példák. A homomorfizmus fogalma, példák. Homomorfizmusok szorzata, izomorfizmusok szorzata és inverze. Csoportok izomorfiája, az izomorfia mint ekvivalenciareláció. Az egységelem és az inverzelemek képe homomorfizmus mellett. Elem és homomorfizmus melletti képének rendje. Homomorfizmus képhalmaza részcsoport. A homomorf kép fogalma. Csoport generátorrendszerének képe a csoport homomorf képének generátorrendszere. Minden ciklikus csoport izomorf Z-vel vagy Zn-nel (n pozitív egész).

Euklideszi tér minden ortonormált vektorrendszere kiegészíthető ortonormált bázissá. Minden euklideszi tér előáll bármely alterének és ortogonális komplementumának direkt összegeként. Minden n dimenziós euklideszi tér izomorf az Rn euklideszi térrel (standard belső szorzás). Lineáris leképezés adjungáltjának létezése és egyértelműsége, kapcsolat a lineáris leképezés és adjungáltjának mátrixa között adott ortonormált bázisokban.

2015. márc. 2, 5. (100 + 50 perc)

Permutációcsoportok, Cayley-tétel.

A komplexus fogalma, komplexusok szorzata és inverze. A részcsoportok jellemzése komplexusokkal. A részcsoport szerinti bal és jobb oldali mellékosztály fogalma, a bal, illetve jobb oldali mellékosztályok osztályozást határoznak meg. Szükséges és elegendő feltétel arra, hogy két elem ugyanabba a bal, illetve jobb oldali mellékosztályba essen. Az adott részcsoport szerinti bal és jobb oldali mellékosztályok azonos elemszámúak (számosságúak). Az adott részcsoport szerinti bal oldali mellékosztályozás szerint ugyanannyi mellékosztály van, mint a jobb oldali mellékosztályozás szerint (végtelen csoport esetén csak megemlítve). A részcsoport indexének fogalma. Lagrange-tétel és következményei.

Példa arra, hogy egy részcsoport szerinti bal és jobb oldali mellékosztályozás általában nem esik egybe. Azon részcsoportok jellemzése, amelyek szerinti bal és jobb oldali mellékosztályozás egybeesik, a normálosztó fogalma. Elem és részhalmaz konjugáltjának, ill. részhalmaz konjugálásra való zártságának fogalma. A konjugáltsági reláció.

Az önadjungált lineáris transzformáció fogalma. Egy lineáris transzformáció pontosan akkor önadjungált, ha valamely [minden] ortonormált bázisban szimmetrikus a mátrixa. Az ortogonális lineáris transzformáció fogalma: olyan lineáris transzformáció, amely „megőrzi” a belső szorzatot. Minden ortogonális transzformáció bijektív, és így az euklideszi tér izomorfizmusa. Az ortogonális transzformációk jellemzései (a lineáris transzformációk között): „megőrzik” a normát, ortonormált vektorrendszert ugyanilyenbe visznek, ortonormált bázist ugyanilyenbe visznek, adjungáltjuk megegyezik az inverzükkel. Az ortogonális transzformációk mátrixának jellemzése ortonormált bázisban. Az ortogonális mátrix fogalma.

2015. márc. 9, 12. (100 + 50 perc)

A konjugáltsági osztályok Sn-ben. Normálosztók metszete normálosztó, részhalmaz által generált normálosztó, a generált normálosztó megadása a generátorelemekkel, példa. A kongruencia és a kompatibilis osztályozás fogalma csoportokra, kapcsolatuk, példák. Egy csoport kompatibilis osztályozásai éppen a csoport normálosztó szerinti osztályozásai. A faktorcsoport fogalma.

A faktorcsoport a csoport homomorf képe. A csoport-homomorfizmus magjának fogalma. Homomorfizmus magja normálosztó. A mag szerinti minden egyes mellékosztály összes eleméhez a homomorfizmus ugyanazt az elemet rendeli, és különböző mellékosztályokhoz különböző elemeket rendel. Speciálisan egy homomorfizmus pontosan akkor injektív, ha magja triviális.

Valós szimmetrikus mátrix karakterisztikus polinomjának minden gyöke valós. Főtengelytétel (lineáris transzformációs alak): Egy V euklideszi tér minden önadjungált lineáris transzformációja esetén van V-nek olyan ortonormált bázisa, amely az önadjungált lineáris transzformáció sajátvektoraiból áll. (Az ilyen bázisban az önadjungált lineáris transzformáció mátrixa diagonális, a főátlóban az önadjungált lineáris transzformáció sajátértékei állnak, mindegyik annyiszor, mint a megfelelő sajátérték multiplicitása a karakterisztikus polinomban.) Spektráltétel: Legyen V euklideszi tér, rajta adott egy önadjungált lineáris transzformáció. Ekkor V előáll az önadjungált lineáris transzformáció páronként különböző sajátértékeihez tartozó sajátaltereinek direkt összegeként, és a sajátalterek páronként ortogonálisak. (Dimenziójuk a megfelelő sajátértékek multiplicitása a karakterisztikus polinomban.) Főtengelytétel (mátrixos alak): Bármely A valós szimmetrikus mátrixhoz van olyan Q valós ortogonális mátrix, amelyre a D=Q-1AQ mátrix diagonális. (Az ilyen Q mátrixok esetén D főátlójában A sajátértékei állnak, mindegyik annyiszor, mint a megfelelő sajátérték multiplicitása A karakterisztikus polinomjában.) Főtengelytétel (kvadratikus alakokra): Egy V euklideszi téren értelmezett bármely q kvadratikus alakhoz létezik V-nek olyan ortonormált bázisa, amelyben q mátrixa diagonális [azaz amelyben q koordinátás alakja kanonikus]. (A mátrix főátlójában ekkor q bármely ortonormált bázisában felírt mátrixának sajátértékei állnak, mindegyik annyiszor, amennyi a megfelelő sajátérték multiplicitása a karakterisztikus polinomban.)

2015. márc. 16, 19. (100 + 50 perc)

A csoportelméleti homomorfiatétel. Homomorfizmus megadása G-ről H-ba G egy N normálosztója, H egy H' részcsoportja és egy G/N ---> H' izomorfizmus segítségével, példák. Csoport centruma, Inn G izomorf G/Z(G)-vel.

Az egyszerű csoport fogalma. Az egyszerű Abel-csoportok. Az An csoport egyszerű tetszőleges n>4 esetén (bizonyítás nélkül). A maximális normálosztó fogalma, kapcsolata az egyszerű csoportokkal. Az egyszerű csoportok szerepe a véges csoportok elméletében.

Gyűrűk

A gyűrű definíciója, speciális gyűrűk, példák (a korábban tanultak felelevenítése).

A részgyűrű fogalma, jellemzése, példák.

Az invariáns altér fogalma. Egy lineáris transzformáció mátrixa adott bázisban pontosan akkor blokkos szerkezetű, ha a blokkokhoz tartozó báziselemek invariáns alteret feszítenek ki, és a vektortér ezen alterek direkt összege. Adott vektortér és lineáris transzformáció esetén a testelemekkel való szorzás kiterjesztése polinomokkal való szorzásra, számolási tulajdonságok. Az invariáns alterek éppen a polinomokkal való szorzásra zárt alterek. Adott v vektor által generált invariáns altér: <v>.

2015. márc. 23, 26. (100 + 50 perc)

Homomorfizmus, izomorfizmus, izomorfia fogalma, alaptulajdonságok, példák.

Részgyűrűk metszete részgyűrű, részhalmaz által generált részgyűrű, a részhalmaz által generált részgyűrű megadása a részhalmaz elemeivel. Az ideál fogalma, jellemzése. Ideálok metszete ideál, részhalmaz által generált ideál, a részhalmaz által generált ideál megadása a részhalmaz elemeivel. A főideál fogalma, főideálok az egységelemes kommutatív gyűrűkben. Az ideál szerinti osztályozás. Egy gyűrű kompatibilis osztályozásai éppen a gyűrű ideál szerinti osztályozásai.

Véges dimenziós vektortéren értelmezett lineáris transzformáció minimálpolinomjának fogalma, vektor rendjének fogalma (adott lineáris transzformációra vonatkozóan). A vektorrendekre érvényesek mindazok az alaptulajdonságok, amiket csoportelemek rendjére korábban láttunk. A minimálpolinom megegyezik az összes vektorrend legkisebb közös többszörösével. Alaptétel: Legyen V véges dimenziós vektortér a K test felett, melyen rögzítünk egy lineáris transzformációt. Ekkor V olyan <v1>, <v2>, … , <vs> invariáns alterek direkt összege, ahol v rendje K[x]-beli irreducibilis polinom hatványa. Továbbá az ilyen előállításokban fellépő rendek rendszere egyértelműen meghatározott.

2015. márc. 30, ápr. 2. (100 + 50 perc)

A faktorgyűrű fogalma. A természetes homomorfizmus.

Homomorfizmus magja. Homomorfizmus magja ideál. Minden egyes mag szerinti osztály összes eleméhez a homomorfizmus ugyanazt az elemet rendeli, és különböző osztályokhoz különböző elemeket rendel. Speciálisan egy homomorfizmus pontosan akkor injektív, ha magja triviális. Homomorfiatétel. Kapcsolat a csoportelméleti homomorfiatétellel. Homomorfizmus megadása R-ről S-be R egy I ideálja, S egy S' részgyűrűje és egy R/I ---> S' izomorfizmus segítségével.

Az egyszerű gyűrű, ill. a maximális ideál fogalma, kapcsolatuk. Minden test fölötti teljes mátrixgyűrű egyszerű (bizonyítás nélkül). Az egységelemes kommutatív egyszerű gyűrűk éppen a testek.

Egy főideálgyűrű faktortestei éppen az irreducibilis elemek által generált főideálok szerinti faktorgyűrűk. Az egész számok gyűrűjének, ill. a test fölötti polinomgyűrűk faktortestei. Számolás az utóbbi faktortestekben.

2015. ápr. 13, 16. (100 + 50 perc)


2015. ápr. 20, 23. (100 + 50 perc)


2015. ápr. 27, 30. (0 + 50 perc)


2015. máj. 4, 7. (50 perc: 11.45-12.35 + 50 perc)


2015. máj. 11, 14. (vizsgadolgozat + 50 perc) 2015. máj. 11, 11.45: FÉLÉVKÖZI ÍRÁSBELI VIZSGADOLGOZAT
Vissza az elejére