A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 02:57
Szakdolgozat a matematika alapszakon (BSc)

Szakdolgozat a matematika alapszakon (BSc)

A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató készségeit és képességeit („kompetenciáit”) valamely általa választott témához kapcsolódó információgyűjtésben, -rendszerezésben és -feldolgozásban; a felmerülő problémák megoldásában; valamint a mondanivalójának koherens, szakmailag korrekt és nyelvhasználati szempontból is gondos írásbeli kifejtésében.
A szakdolgozat készítése során a hallgató a témájában mintegy „szakértővé” válik; abban elmélyül és munkáját összefoglalja. Ez amolyan „mestermunka”: a hallgató ezzel (is) bizonyítja, hogy érdemes a matematikus oklevélre.

A szakdolgozat készítése

Matematika alapszakon (BSc) a szakdolgozat készítése a mintatanterv szerinti 6. félévben egy 10 kredites, gyakorlati jeggyel zárt kurzus.
Az őszi félév végén teszik közzé a tanszékek a szakdolgozattémákat. A hallgató a kurzus felvétele előtt kell hogy jelentkezzen a témavezetőnél. Az adott témára jelentkezés a megfelelő nyomtatvány leadásával történik.
A szakdolgozatot a félév végén a témavezetőnél kell leadni a szorgalmi időszak végéig.

A szakdolgozat védése és értékelése

A szakdolgozat védése az illetékes tanszék bizottsága előtt tett szóbeli vizsga, melynek keretében a szakdolgozó rövid, szabad előadásban bemutatja szakdolgozatát, majd válaszol a bizottság kérdéseire. A szakdolgozat értékelése két jegy átlaga: az egyiket a témavezető adja („bírálati jegy”), a másikat a bizottság („védési jegy”).

A szakdolgozat önállósága

Alapvető követelmény, hogy a szakdolgozó (természetesen a témavezető irányításával és segítségével, a megadott szempontok és irodalom alapján, de) önállóan dolgozzon.
Csak az kaphatja meg a szakdolgozatra a gyakorlati jegyet (és ezzel a kreditet), aki a témavezetővel a félév során kéthetente vagy sűrűbben (levelező hallgató legalább háromszor) személyesen konzultált. Nem kaphatja meg a szakdolgozatra a gyakorlati jegyet (és ezzel a kreditet) az sem, aki a témavezető félév során tett javaslatait jelentős mértékben figyelmen kívül hagyja.
A bizonyítható plágiumok nem fogadhatók el és fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után, ideérve a mással íratott szakdolgozatot is.
A dolgozatnak tartalmaznia kell egy aláírt nyilatkozatot: „Alulírott xy kijelentem, hogy a szakdolgozatban foglaltak saját munkám eredményei, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel. Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el, és az interneten is nyilvánosságra hozhatják.”

Formai követelmények

A szakdolgozat terjedelme ne legyen több, mint 15-20 oldal, beleértve a célkitűzést, bevezetést, összefoglalást, de nem beleértve a címoldalt, ábrákat, táblázatokat, programlistákat, irodalomlistát. (Normális tipográfia mellett: A4-es oldal, 2,5 cm-es margók (a bal oldalon plusz 1 cm kötésmargóval), 10-12 pontos betűméret stb.)
A dolgozat számítógéppel készüljön, lehetőleg TeX-ben vagy LaTeX-ben (vagy származékaikban: LyX, Led stb.). A formátum legyen a matematikai szakszövegnek megfelelő, lehetőség szerint egyszerű és sallangmentes. A dolgozatban mindenképpen szerepeljen az érdemi rész mellett egy címoldal (rajta a dolgozat címe, a szerző és a témavezető neve, „Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet” és az évszám); egy kb. 1 oldalas bevezető (célkitűzés, tartalmi összefoglalás); a felhasznált irodalom jegyzéke (pontosan azonosíthatóan, tehát könyvnél szerző, cím, kiadó, kiadás éve; folyóiratnál a cikk szerzője, címe, a folyóirat kötetszáma, megjelenés éve és az oldalszám; internetes hivatkozásnál pontos webcím és az elérés ideje); tartalomjegyzék és a fenti nyilatkozat.
A dolgozatot egy példányban, köttetve kell beadni, valamint elektronikus formában is (lehetőleg PDF file-ban).