A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 27. szerda 17:23
Mesterszakok

Alkalmazott matematikus mesterszak

MINTATANTERV

A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon a hallgatók megismerik az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika alapvető eredményeit, a matematika különböző alkalmazási területeit, valamint az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot.

A szak elvégezhető szakirányválasztás nélkül, valamint pénzügy-matematika szakirányon. Az előbbi esetben a hallgatók az alkalmazott matematika több fontos részterületéről szereznek ismereteket: a differenciálegyenletek, a közelítő számítások elmélete, és ezek alkalmazásai természeti, műszaki és gazdasági jelenségek modellezésében, a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika modern elmélete, a legfontosabb matematikai és statisztikai szoftverek használata, matematikai hátterük és alkalmazhatóságuk korlátai, a kódoláselmélet és kriptográfia alapjai, a gyakorlatban legelterjedtebb kódok és titkosírások elméleti háttere és alkalmazhatósága, a kiszámíthatósági kérdések elméleti háttere. A pénzügy-matematika szakirányon pedig a hallgatók ennek a nagyon fontos részterületnek a speciális ismereteit sajátítják el: mikro- és makroökonómiai, valamint pénzügyi alapismeretek, a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika modern elmélete, sztochasztikus jelenségek, folyamatok modellezése, sztochasztikus és pénzügyi folyamatok, a kockázati folyamatok, az életbiztosítás és a nem-életbiztosítás matematikai elmélete, valamint az idősorok elemzésének matematikai elmélete, pénzügyi folyamatok, biztosítási kérdések matematikai elemzése és modellezése, statisztikai programcsomagok használata, a kapott eredmények elemzése.


Matematikus mesterszak

MINTATANTERV

A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő, szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására. Megfelelően felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon a hallgatók megismerik az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet, valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapvető eredményeit, a matematika legfontosabb alkalmazási területeit, a szakma gyakorlásához szükséges informatikai ismeretanyagot.

A kötelező tárgyak mellett választható matematikai tárgyak széles választéka áll rendelkezésre mind az elméleti, mind az alkalmazott matematika területéről, amelyekből a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. A tárgyak nagy része kapcsolódik a Bolyai Intézet kutatási témáihoz, így adott a lehetőség a hallgatók számára, hogy bepillanthassanak, bekapcsolódhassanak az itt folyó kutatómunkába.


Tanári mesterszak Matematikatanári szakképzettség

A Bologna-rendszer keretében tanári szakképzettségek a tanári mesterszak elvégzésével szerezhetők. A tanári mesterszakon belül kerülnek meghirdetésre az egyes --- többek között a közoktatási tantárgyaknak megfelelő --- szakképzettségek, így a matematikatanári szakképzettség is (részletek).

MINTATANTERVEK

A képzés célja olyan magas szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező matematikatanárok képzése, akik a közoktatás bármely szintjén képesek a matematika színvonalas oktatására és a matematika iránti megfelelő attitűd kialakítására a tanulók speciális matematikai képességeinek figyelembe vételével, akik felismerik a tehetséges tanulókat és ösztönzik őket a megoldandó problémák megértése és megoldása területén eredeti ötletek felvetésére, és akik képesek a matematikadidaktikai tudományban az aktuális kutatások és tudományos munkák kritikus értékelésére.

A szakképzettség tudásanyaga egyrészt a közoktatásban tanított matematikai ismeretek (beleértve az emelt szintű érettségi anyagát is) számára nyújt biztos szakmai megalapozást és elméleti hátteret, másrészt pedig a matematikatanítás módszertani alapjaival ismerteti meg a hallgatókat.

Tudnivalók a szakmai (matematikai, illetve matematika-módszertani) tárgyak felvételéről és teljesítéséről

Zárószigorlattal kapcsolatos információk

Minden további információért forduljon a tanulmányi tanácsadóhoz (dr. Németh Zoltán, SZTE TTIK Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1., I. emelet 13., weblap, e-mail, telefon: (62)544077).