A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 27. szerda 15:28
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN121E A matematika tanítása I.
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Kosztolányi József 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

A matematikadidaktika mint tudomány (tárgya, főbb kérdései, kutatási módszerei, kapcsolata más tudományokkal). A matematikadidaktikai kutatások főbb irányai eredményei. A magyar matematikatanítás vázlatos története. A matematika mint tantárgy, didaktikai céljai, feladatai. A matematikatanítás formái, módszerei, segédeszközei a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Fogalomalkotás a matematikában, a matematikai fogalmak tanításának alapkérdései. Definiálási módok. Tételek, bizonyítások tanításának alapkérdései, bizonyítási stratégiák. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei. A problémamegoldási képességek fejlesztésének lehetőségei, problémamegoldási stratégiák, heurisztikák. A matematikai problémák, feladatok osztályozása különböző szempontok szerint. Modellalkotás a matematika tanításában, az alkalmazásorientált oktatás lehetőségei. A projektmódszer. Felzárkóztatás, a gyengébb képességű tanulókkal való foglalkozás. Tehetséggondozás. A szakkörök, speciális tagozatok és a versenyek szerepe a matematika tanításában. A korosztályos vizsgákra való felkészítés.


Ajánlott irodalom

  1. Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, Egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 1995.
  2. R. Skemp: A matematikatanítás pszichológiája, Edge 2000 Kiadó Budapest, 2005.
  3. Pólya György: A gondolkodás iskolája, Bibliotheca, Budapest, 1957.
  4. Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy?, Dialógusok a matematikatanításról tanároknak, szülőknek és érdeklődőknek) (Typotex Kiadó, Budapest, 2005.
  5. Varga Tamás: A matematika tanítása (Szemelvénygyűjtemény), Tankönyvkiadó, 1963.