A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 25. hétfő 19:52
Felvételi szabályzat

SZTE TTIK
Alkalmazott matematikus és Matematikus mesterszak (MSc)
felvételi rendjének szabályzata

2008. december 17.


1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Matematika alapképzési szakot végzettek.

b) A természettudományi, műszaki, informatikai képzési területek valamennyi alapszakját, illetve a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakját végzettek.

Az ezen alapszakokon végzett hallgató akkor nyerhet felvételt, ha az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás témákban a matematika alapképzési szak ismeretkörei közül legalább 65 kreditet teljesített. (Nem kreditalapú képzésben szerzett oklevél esetén kreditszám = heti óraszám; levelező tagozaton kreditszám = (összes óraszám)/4 felfelé egészre kerekítve; évharmados képzés esetén az óraszámok 2/3-dal szorzandók.)

(A régi rendszerű képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett diplomák megfelelése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint értendő. Például a) szerint kérheti felvételét, aki matematikus vagy matematikatanár diplomával rendelkezik; b) szerint, aki programozó matematikus vagy programtervező matematikus diplomával.)

2. A felvételi pontszámítás módja:

A maximálisan elérhető pontszám 100.

2.1. A jelentkező oklevelének minősítése alapján kapott pontszám az oklevél jegyének négyszerese. (Tehát az oklevélre járó maximális pontszám 20 pont.)

2.2. Maximálisan 70 pont szerezhető a korábban tanult matematikai ismeretkörök teljesítése alapján. Ez 44:26 arányban oszlik meg a törzsanyag és a differenciált szakmai anyag között.

2.2.1. A törzsanyagot tudáselemekre bontottuk, és ezekhez pontszámokat rendeltünk. (A tudáselemek és a hozzájuk rendelt pontszámok teljes listáját lásd a Felvételi tudáselemek dokumentumban.) Egy adott tudáselem akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt a jelentkező által hallgatott tárgy (esetleg több tárgy) tematikája legalább 75%-ban lefedi. A teljesítést az érdemjegyekkel súlyozzuk, azaz a tudáselemhez rendelt pontszám az [(elért jegyek összege) / (elérhető jegyek összege)] hányadossal szorzódik. (Kollokvium és gyakorlati jegy esetén általában két-két jegyből álló összegeket jelent, de előfordulhat, hogy a hallgató több különböző tárgyban szerezte meg valamelyik tudáselemet.)

2.2.2. A differenciált szakmai anyag esetében (választható tudáscsoport) hasonló a számítás, azzal a különbséggel, hogy itt az általunk megadott tudáselemek összpontszáma 26-nál nagyobb, és a jelentkező a neki előnyösebb elemekre kérheti a pontot.

2.3. A jelentkező felvételi pontszámába többletpontok számíthatók be, ami maximálisan 10 pont lehet. Többletpont illeti meg a jogszabályban rögzített módon előnyben részesítendő jelentkezőt (halmozottan hátrányos helyzet, gyermekgondozás, fogyaték 8 pont, hátrányos helyzet 4 pont). Többletpont jár a második idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért (államilag elismert középfokú C vizsga 3 pont, felsőfokú 5 pont). Ugyancsak legfeljebb 10 többletpont adható szakmai többletteljesítményekért, amelyeket a jelentkező dokumentálni tud (pl. demonstrátori tevékenység, versenyeredmények, szakmai publikációk).


3. A jelentkezéshez mellékelni kell:


a) Az oklevél másolatát, amely alapján a felvételét kéri.

b) A Kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltött Tantárgy-megfeleltetési jegyzéket és mellékleteit.

c) Az 1.b) pont szerint felvételüket kérőknek a 65 kreditnyi matematika tárgy hivatalos tematikáit, a tárgyak (előadás és gyakorlat) kreditértékének és óraszámának megjelölését, valamint a leckekönyv (vagy más hivatalos igazolás: elektronikus index, europass stb.) megfelelő oldalainak másolatát (a Kitöltési útmutató Könnyítések szakaszában leírt esetekben nem kell tematikát mellékelni).

d) 2.3. pontban említett többletpontokhoz való jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát.


A jelentkezőknek minden dokumentumot az OFIK-ba kell küldeniük, mert intézményünk a felvételi eljárás során más igazoló dokumentumot nem vehet figyelembe, csak az OFIK-tól hivatalosan érkezőket! 

Munkánk megkönnyítése miatt azonban kérjük, hogy a dokumentumok másolatait nekünk (SZTE Bolyai Intézet, Körmöczyné Bozsó Andrea, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1, bozsoa@math.u-szeged.hu) is küldjék el.