SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI KÉPZÉS

 

6720 S Z E G E D

Aradi vértanúk tere 1.

6701    Pf.: 428

Telefon: 62/546-392

Fax: 62/426-221

                                                                                                                                                                                                     

 

JELENTKEZÉS DOKTORI (Ph.D) FOKOZATSZERZÉSRE

Név:........................................................................................................................................…..

Anyja neve: ............................................................................................................................…..

Születési hely, idő: .................................................................................................................…..

Személyi igazolvány száma: ...................................................................................................….

Állandó lakcím: ......................................................................................................................….

Levelezési cím: ......................................................................................................................…...

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………...

Munkahely, foglalkozás, telefonszám (mobil is):...................................................................…..

...............................................................................................................................................……

Mely doktori iskola (ezen belül képzési program) keretében kíván fokozatot szerezni:

...............................................................................................................................................……

A doktori disszertáció címe (ha kész disszertációval jelentkezik), illetve a disszertáció témája (ha ezután készíti el): .............................................................................................................…..

...............................................................................................................................................……

Egyetemi végzettséget hol (egyetem, kar, szak), mikor és milyen eredménnyel szerzett:

...............................................................................................................................................……

Posztgraduális tanulmányokat hol, milyen témákban és milyen eredménnyel folytatott (a Ph.D képzés mely formájára járt: állami finanszírozott, költségtérítéses?)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................………..

Nyelvismerete és annak foka (a dokumentumok kiállítói és azok kelte):

...............................................................................................................................................……

...............................................................................................................................................……

Eddigi tudományos tevékenysége adatai:

megjelent tudományos dolgozatok száma: ........ konferencia előadások száma: ........ egyéb: ....

Tudományos tevékenységének rövid összefoglalása: .................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Témavezető neve(tudományos fokozata):…...………………………………......................……

Kijelentem, hogy doktori (Ph.D) fokozat iránti kérelmet más egyetemre nem nyújtottam be, így ilyen kérelmemet eddig nem utasítottak el.

Dátum…………………………….

 

                                                                                              ……….………………………………

                                                                                                                      (aláírás)

 

 

Mellékletek:

 

- Az egyetemi diploma másolata.

- A disszertáció, amely tartalmaz egy 3-5 oldalas angol (vagy az illetékes doktori iskola által megkívánt nyelvű) és magyar nyelvű összefoglalót (5 példányban), továbbá a disszertáció téziseit (max. 15 oldal A5 formátumban, 25 példányban, továbbá elektronikus formában rtf formátumú, illetve az iskola által megkövetelt formátumú fájlban). A tézisek nyelve megegyezik a disszertációéval. Szükség van továbbá 5 példány angol nyelvű tézisre is.

- Ha nem kész disszertációval jelentkezik, akkor a tervezett kutatás tématervét kell benyújtani a témavezető aláírásával.

- A posztgraduális tanulmányok dokumentumainak másolata (Ph.D.-index másolata is!)

- Nyelvtudásának igazolásai (másolatban).

- Megjelent tudományos közleményeinek jegyzéke (ha kutatási tématervvel jelentkezik, akkor 1, ha disszertációval, akkor 5 példányban) különlenyomatai, illetve a közlésre elfogadás igazolása és kézirata.

-         A fokozatszerzési díj (első részlete) befizetésének igazolása.

 

A dokumentumok másolatait hitelesíttetni nem kell, de a Doktori Intézet kérheti az eredeti példányok bemutatását.