Számítógéppel segített matematikai modellezés ea. (informatikus)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A Mathematica rendszer használata: numerikus és szimbolikus számítások, változók és függvények használata; egy és többváltozós függvények ábrázolásai; derivált, integrál, egyenletmegoldás. A matematikai modellezés legfontosabb lépései és számítógépes megvalósításaik: mérési adatok és ábrázolásuk, adat-transzformációk, görbeillesztések, differenciálegyenletek felállítása és vizsgálata; iránymezõ, az egyenletek formális és numerikus megoldása; a modell és az adatok illesztése; differenciaegyenletek megoldása és tulajdonságai. Egyszerû modellek és vizsgálatuk, 1D és 2D lineáris és nemlineáris egyenletek, rendszerek: populációs modellek, kémiai reakciók, pszichológiai modellek, rekeszrendszerek; mozgások gravitációs térben, biológiai, mechanikai és elektromos oszcillátorok, inga mozgása. Bonyolultabb problémák számítógépes vizsgálata: diszkrét populációk, ismételt gyógyszeradagolás, epidemiológiai modellek lappangási idõvel; populációk térbeli és idõbeli változása. Véletlen mozgások, rezgések impulzusokkal, hõterjedés, hullámterjedés. A matematikai modellezés elméleti alapjait számítógéppel illusztrálva oktatjuk. Egy adott témakör ismertetése után, a hallgatók a tanultakat azonnal számítógépen kipróbálják, önálló kísérleteket folytatnak. Minden témakörhöz kész oktatóanyagok állnak rendelkezésre. Támogatjuk a hallgatók által “hozott” problémák vizsgálatát is.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMN114E Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MMN114L Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente