Bevezetés a matematikai statisztikába (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Mintavételezés véges és végtelen sokaságból. Alapstatisztikák: minta-átlag, empirikus szórásnégyzet; rendezett minta, medián, terjedelem. Pontbecslésekkel kapcsolatos általános tudnivalók: torzítás, konzisztencia, hatásosság. A maximum-likelihood módszer. Konfidenciaintervallum szerkesztése a normális eloszlás várható értékére és szórásnégyzetére. Hipotézisvizsgálattal kapcsolatos általános tudnivalók, egyszerû alternatíva, elsõ- és másodfajú hiba, erõfüggvény a leggyakoribb próbák különbözõ esetekben: u-, t- és F- proba. Lineáris módszerek: egyszeres és többszörös regresszió, a legkisebb négyzetek módszere, varianciaanalízis, faktoranalízis, diszkriminancia-analízis. Nemparaméteres módszerek: eloszlás- es sûrûségfüggvénybecslés, az eltolási paraméter becslése. Nemparaméteres próbák: Kolmogorov-Szmirnov- és khi-négyzet próba az eloszlásfüggvény alakjára, függetlenségvizsgálat, Wald-Wolfowitz véletlenségi teszt, elõjel-próba, Wilcoxon-próba. Cenzorált minták: a Kaplan-Meyer becslés, Cox-regresszió.

Előfeltétel:

MBN461E

Helyettesítő tárgyak:

MBN661E

Előadások:
Kurzuskód: MBN561E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MBL561E Kredit: 4 Óraszám: 16 félévente