MATEMATIKUS DOKTORANDUSZOK KONFERENCIÁJA


Szeged, 1998. dec. 16--18.A József Attila Tudományegyetem Matematika Doktori Iskolája konferenciát szervez mindazok számára, akik matematikából doktori (PhD) címet szereztek, jelenleg dolgoznak doktori disszertációjuk elkészítésén, vagy szervezett doktori képzésben vesznek részt. (Mivel informatika témakörben volt országos konferencia doktoranduszok számára ez év augusztusában, azért ezen a találkozón a szervezõk elsõsorban `elméleti' matematikai témakörökre gondolnak.) Célunk lehetõséget nyújtani a résztvevõk számára, hogy ismertessék azt a témát, amelyen dolgoznak, és beszámoljanak kutatási eredményeikrõl. Reméljük, hogy konferenciánk hozzájárul ahhoz, hogy a különbözõ doktori iskolák keretében dolgozó hallgatók megismerhessék egymás munkáját, és a rokon kérdéskörökkel foglalkozó hallgatók között tudományos együttmûködés jöjjön létre.


Kérjük, hogy ha részt kíván venni a konferencián, töltse ki a mellékelt jelentkezési lapot, és juttassa el legkésõbb 1998. okt. 31-ig a konferencia címére (ld. alább).


A konferencia résztvevõi 20--25-perces elõadásokat tarthatnak. Várhatóan két vagy három párhuzamos szekcióban lesznek az elõadások. A nemzetközi matematikai tárgyú konferenciáktól eltérõen, ezen a konferencián --- jellegének megfelelõen --- nemcsak publikációra érett, lezárt eredményekrõl várnak elõadásokat a szervezõk, hanem részeredményekrõl is. A konferencia tudományos programjában ezeken kívül szerepelni fog 1-2 meghívott plenáris elõadás is.


Mindazok, akik elõadást szeretnének tartani, küldjék el elõadásuk rövid (max. 1 oldalas) kivonatát legkésõbb 1998. nov. 25-ig a lent megadott címre. A kivonat A4-es lapon legyen, sokszorosítható formában, a lap mind a négy oldalán 2,5 cm-es margóval. Az elsõ sorban legyen az elõadás címe, alatta az elõadó neve (többszerzõs munka esetén az elõadót kérjük aláhúzni) és intézménye. A kivonatot elfogadjuk emailen is tex, dvi vagy postscript formában, amennyiben kinyomtatása nem okoz problémát. Az idõben beérkezett absztraktokat összefûzött formában minden résztvevõ megkapja. A program összeállításánál és --- amennyiben szükséges --- az elõadások kiválasztásánál elõnyt élveznek a kivonatot beküldõ elõadók.


A konferencia 1998. dec. 16-án kezdõdik. A délelõtti regisztráció után a tudományos program kora délután kezdõdik, és 18-án a déli órákban ér véget. A nem szegedi résztvevõk az egyetemi kollégiumok vendégszobáiban kapnak szállást. Ha ez nem elegendõ, fizetõvendégszobát biztosítunk. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelezze szállásigényét. Elsõsorban a szállásfoglalás miatt fontos, hogy a jelentkezési lapok visszaküldésének határidejét pontosan tartsák be!


A részvételi díj elõzetes számításaink szerint nem fogja meghaladni a 3000 Ft-ot, amely a kivonatgyûjtemény és egyéb információs anyagok, valamint a szervezés költségein kívül tartalmazza a két éjszakai szállás (16/17 és 17/18) és a szerda esti fogadás költségét. A jelentkezési lapot beküldõket 1998. nov. 10-e körül tájékoztatjuk a részvételi díj pontos értékérõl és a befizetés lehetséges módjairól.
A konferencia elektronikus címe: mdk@math.u-szeged.hu


A konferencia postacíme: B. Szendrei Mária, JATE Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.


Az MDK Szervezõbizottsága úgy véli, hogy nem elég találkozási és elõadási lehetõséget nyújtani a doktori iskolák hallgatói számára, hanem jó lenne --- az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákhoz hasonlóan --- egyúttal az eredményeiket össze is mérni egymással. Ezért a Szervezõbizottság pályázatot ír ki tudományos dolgozatok benyújtására azok számára, akik jelenleg szervezett doktori képzésben vesznek részt, vagy valamelyik magyar doktori iskolán abszolutóriumot szereztek. A pályamunka a szerzõ elõadástémájának tudományos igényû kifejtése legyen, tehát a dolgozatnak a szerzõ eredményeit elõzményekkel, bizonyítással és megfelelõ hivatkozásokkal együtt kell tartalmaznia. Lehet pályázni folyóirathoz benyújtott, angol nyelvû kézirattal, illetve már elfogadott vagy megjelent cikkel is. A pályamunkák beadásának határideje 1998. nov. 25. A díjazottak pénzjutalomban részesülnek. A pályadíjak odaítélésérõl szakmai zsûri dönt. Az értékelésben nemcsak a dolgozat tudományos értéke, hanem a témáról tartott elõadás is szerepet játszik. A pályázat eredményhirdetése a konferencia záróünnepségén lesz.


Kérjük, juttassa el ezt a felhívást kollégáihoz, doktorandusztársaihoz és minden érdeklõdõhöz!


A Szervezõbizottság nevébenB. Szendrei Mária (egy. tanár)JELENTKEZÉSI LAP


Név:

Intézmény:

Postai cím:

Elektronikus cím:

Szállást kér-e: igen nem

Kíván-e elõadást tartani: igen nem

Ha igen, akkor milyen témáról:

Tervez-e pályamunkát benyújtani: igen nem

Megjegyzések, kérések, egyéb: